Особливості розвитку міжбюджетних відносин у контексті зміцнення фінансової бази регіонів - Архірейська Н. В.

У статті обґрунтовано теоретико-методичні підходи до забезпечення ефективного функціонування міжбюджетних відносин. Досліджено шляхи зміцнення фінансової самостійності місцевих бюджетів.
Ключові слова: Міжбюджетні відносини, фінансове вирівнювання місцевих бюджетів, ресурсний потенціал територій, трансферти.

Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави - Лютий І. О.

Досліджуються теоретичні засади й суперечності реалізації бюджетної політики держави в контексті еволюції системи ринкових відносин та демократизації суспільства.
Ключові слова: бюджетна система, бюджетна політика, бюджетна стратегія.

Соціально-економічна роль державного бюджету України - Тульчинський Р. В., Ткаченко Т. П.

Розглянуто сутність державного бюджету країни. Визначено його соціально-економічна роль у державі та взаємозв'язок між окремими складовими бюджетної системи.
Ключові слова: Державний бюджет, фінансова система, бюджетна система, кошти.

Державне казначейство України - повноважний учасник бюджетного контролю - Клітенко І. Ю.

Стаття присвячена дослідженню діяльності органів Державного казначейства України в процесі контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень і здійсненні витрат. Надані пропозиції щодо підвищення ефективності процесу контролю Державним казначейством України за виконання бюджетних повноважень.
Ключові слова:бюджетний контроль, бюджетні повноваження, кошторис надходжень та видатків, бюджетні асигнування, бюджетні зобов'язання.

Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства - Чугунов І. Я., Лисяк Л. В.

Розкрито економічну сутність бюджетної системи в інституційному середовищі; показано роль бюджетної стратегії з позиції інституційного підходу. Визначено інституційну модель бюджетної політики й напрями підвищення її ефективності, з урахуванням трансакційних витрат, у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку суспільства.
Ключові слова: бюджетна система, бюджетна політика, інституційне середовище, система державного регулювання, інституційна архітектоніка.

Бюджетний механізм розвитку депресивних регіонів - Єрошкіна О. О.

Виявлено розходження в характері економічних проблем, з якими зіштовхуються ті або інші регіони, розкрито різні підходи до їх подолання.
Ключові слова: Депресивні регіони, соціально-економічний розвиток регіону, бюджетний механізм.

Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні - Чугунов І. Я., Суріна О. В.

На території Полтавської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Таврійської губерній з 1870 р. діяла "Пенсійна каса народних вчителів і вчительок", досвід якої було узагальнено Д. Є. Любченком - автором підручника з пенсійної справи у Москві 1913 р. В Україні в 1897 р. функціонували попередники нинішніх недержавних пенсійних фондів - понад 200 пенсійних і страхових кас, зокрема ощадно-емеритальна каса службовців товариства пароплавства по Дніпру. В таких касах у 1911 р. налічувалося 100 тис. учасників, пенсійні активи цих кас становили значну суму -8,5 млн руб.

Економетричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва - Падалка B. M., Красноступ Н. І., Крапивка В. І.

Статистична база річних обсягів доходів бюджету м. Києва є недостатньою для побудови економетричних моделей. Тому для економетричного прогнозування річних обсягів доходів використовуються місячні суми надходжень. Однак ці дані мають високий рівень коливань, що негативно впливає на якість одержуваних моделей, а отже, і прогнозних оцінок. Аби зарадити цьому, вдаються до згладжування: заміняють вихідні дані їх функціональними відповідниками з меншим рівнем коливань, на яких і будуються моделі. Авторами пропонується спосіб згладжування шляхом уведення фіктивної сезонної нерівномірності; наводяться результати апробації при підготовці проекту бюджету м. Києва на 2007рік.