Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей
У статті розглянуто шляхи вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних заходів з метою ефективного оперативного управління процесом продажу в торговельних підприємствах.
Ключові слова: Товари, торгівля, активізаційні заходи, стимулювання, управління продажами товарів, витрати, дохід.

I. Вступ
У ринковій економіці України комерційна організація функціонує в жорстких умовах конкурентного середовища, тому повинна докладати максимум зусиль для втримання своїх позицій. Це зумовлює необхідність у якісно новому підході до забезпечення обліковою інформацією керівництва торговельного підприємства для цілей ефективного управління продажами товарів, який базується на використанні концепції маркетингу. Такий підхід забезпечує задоволення потреб користувачів інформації при прийнятті ними як оперативних, так і стратегічних рішень.
Організацію обліку необхідно побудувати таким чином, щоб обліково-аналітична інформація могла бути отримана в будь-який час за будь-яким напрямом управління продажами товарів.
Для формування цілісної облікової системи, яка б повністю задовольняла потреби й вимоги користувачів з метою ефективного управління продажами товарів, необхідним є оптимальне поєднання комплексу умов та елементів облікового процесу. Поняття системи бухгалтерського обліку визначається по-різному: як сукупність регістрів, які використовуються для запису бухгалтерських операцій і складання звітів; в інших випадках до складу системи обліку додають принципи та методи відображення господарських процесів на бухгалтерських рахунках.
Фундаментальні питання обліку й аудиту операцій із продажу товарів на підприємствах роздрібної торгівлі досліджували як вітчизняні науковці (Т.В. Крисенко, І.М. Шингур [3]), так і зарубіжні (Н.С. Гуляєв [2], Н.А. Новоселова [4]).
Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної України, найрозвинутішою формою підприємництва. Сьогодні важко знайти підприємство, одним із видів статутної діяльності якого не була б торгівля товарами. Під товаром у широкому значенні розуміють матеріальну або нематеріальну власність, що реалізується на ринку. Товаром можуть бути продукти як фізичної, так і розумової праці, результати послуг, сама здатність до праці, земля та її надра - все, що має споживну вартість і може обмінюватися на інший товар (гроші) власником. У вузькому значенні під товаром розуміють продукт праці, виготовлений і призначений для продажу. Торговельну діяльність здійснюють суб'єкти підприємницької діяльності всіх форм власності, якщо це зазначено в статуті та наявні відповідні дозволи.
Слід зазначити, що сучасні ринкові відносини висувають нові завдання щодо вирішення проблем обліку операцій із продажу товарів, тоді як існуючі дослідження базуються на класичному підході, що деякі аспекти обліку операцій із продажу товарів у системі управління торговельного підприємства потребують більш глибокого дослідження. Так, невирішеними залишаються проблеми належного аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень із метою підвищення їх обґрунтованості та ефективності.
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємствам надано право самостійно визначати облікову політику, обирати форму бухгалтерського обліку, затверджувати правила документообороту. Однак самостійність підприємств у виборі та втіленні окремих елементів облікової політики необхідно поєднувати із суворим додержанням єдиних принципів формування запасів матеріально-технічних ресурсів, визначення величини їх витрачання, оцінювання матеріально-технічних ресурсів на рахунках синтетичного обліку, а також бухгалтерських балансах, визначення та відображення в податковому обліку тощо.
Система обліку кожного окремого підприємства, яку можна подати у вигляді взаємопов'язаних модулів, кожен з яких висвітлює господарські процеси з різних позицій, має враховувати специфіку господарської діяльності, дійсний стан та перспективи розвитку, тому господарські процеси в цій системі є окремими об'єктами обліку.
Для раціональної побудови системи обліку необхідно визначити мету обліку в управлінні продажами товарів торговельного підприємства. Метою ведення обліку операцій і продажу є інформаційне забезпечення управління продажами про отримані доходи та втрачені можливості торговельного підприємства; формування фінансових результатів, оцінювання доцільності та ефективності передбачених заходів з активізації продажу, забезпечення можливості планувати збільшення величини доходів від їх проведення, контроль за операціями з продажу товарів. Мета обліку визначає структуру облікової моделі, яка, насамперед, повинна забезпечити накопичення інформації для оцінювання та аналізу ефективності операцій з продажу товарів.
Стимулювання продажу товарів - це сукупність тактичних методів маркетингу, розроблених відповідно до стратегії продажу та спрямованих на створення доданої вартості товару чи послуги, щоб досягти запланованого рівня продажу [2].
Стимулювання продажу здійснюється за допомогою засобів активізації продажу товарів, які можна об'єднати у три групи: пропозиції ціни (продаж за зниженими цінами, проведення розпродажу тощо), пропозиції в натуральній формі (зразки товарів, премії у вигляді більш дешевих або супутніх товарів тощо), активні пропозиції (конкурси, лотереї, ігри тощо).
Ці заходи конкретизують, визначають доцільність застосування та оптимізують з урахуванням їхньої ефективності шляхом прийняття управлінських рішень. Крім того, необхідно врахувати такі чинники, як стратегічні завдання фірми та законодавчі аспекти. Поведінка та звички споживачів у кожній країні різні. Так, в одній країні певні засоби активізації можуть бути дозволені, в іншій -вони можуть бути незаконними.
II. Постановка завдання
Метою дослідження є розробка пропозицій щодо вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних заходів для підвищення інформованості менеджерів торговельного підприємства шляхом надання оперативних даних при прийнятті управлінських рішень.
Визначена мета передбачає вирішення таких завдань:
- дослідити вітчизняну та міжнародну практику застосування заходів активізації продажу товарів і відображення їх в обліку;
- окреслити напрями вдосконалення обліку операцій з продажу товарів у системі бухгалтерського обліку підприємства для цілей управління торговельного підприємства.
III. Результати
Для забезпечення деталізації отриманого доходу в обліку класифікація доходів і фінансових результатів здійснюється в межах системи бухгалтерських рахунків за видами діяльності. Відповідно до П(С)БО 3 та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, доходи діяльності поділяються на окремі види.
Чинна система класифікації доходів для потреб бухгалтерського обліку за П(С)БО 15 [6] досить обмежена, оскільки тісно пов'язана з класифікацією витрат і призначена переважно для потреб складання фінансової звітності, тому потребує вдосконалення.
Для узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів і вирахування із цих доходів використовують рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності".
Синтетичний облік доходу від реалізації товарів ведуть на відокремленому рахунку 70 "Доходи від реалізації", який призначений для пооб'єктного обліку за окремими групами. Для цього відкривають такі субрахунки:
- 702 "Дохід від реалізації товарів";
- 704 "Вирахування з доходу".
За кредитом субрахунку 702 відображають загальну суму доходів і суму непрямих податків. За дебетом - списання у порядку закриття рахунку суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати" і належна до перерахування сума непрямих податків (ПДВ, акцизного збору та інших відрахувань при продажу).
У кінці звітного періоду рахунки сьомого класу закриваються й залишку на них немає, тому їх можна віднести до тимчасових, які виконують допоміжні функції та починають новий звітний період з нульового сальдо. Протягом звітного періоду на них накопичується інформація про доходи й витрати, що дає змогу складати проміжну звітність.
Проведене дослідження стану обліку процесу продажу на торговельних підприємствах дало змогу виявити проблеми, які потребують обґрунтованого вирішення. Так, потребує впорядкування бухгалтерський облік операцій з продажу товарів з можливістю аналітичної й синтетичної деталізації для раціональної організації їх контролю та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Оскільки метою ведення бухгалтерського обліку операцій з продажу товарів є надання користувачам інформації про результати діяльності торговельного підприємства для прийняття рішень, деталізацію рахунків варто здійснювати, максимально відображаючи інформаційну систему управління продажами товарів. Розглядаючи управління продажами як методологію ринкової діяльності, яка визначає стратегію й тактику підприємств в умовах конкуренції, необхідно зазначити, що ключовим завданням підприємств торгівлі на сучасному етапі стає орієнтація на споживача. Це означає, що будь-яке управлінське рішення щодо того, за допомогою яких методів продажу здійснювати торговельну діяльність конкретному магазину, які методи активізації продажу при цьому застосовувати, види дисконтних карток вводити, за яких умов їх видавати і які знижки надавати власникам дисконтних карток, проводити розпродаж шляхом уцінки чи запровадження знижок, вибору постачальників з метою пропозиції споживачам товарів найвищої якості, має базуватися на аналізі оперативної бухгалтерської інформації.
Оскільки підприємство самостійно приймає рішення щодо ведення аналітичного обліку та відкриття рахунків третього і нижчих порядків, з метою деталізації інформації доречно ввести рахунки третього порядку до рахунку 702 "Дохід від реалізації товарів":
- 7021 "Дохід від реалізації товарів";
- 7022 "Дохід від реалізації товарів за дисконтними картками";
- 7023 "Дохід від реалізації товарів зі знижками";
- 7024 "Дохід від реалізації товарів у період розпродажу";
- 7025 "Дохід від реалізації товарів за іншими заходами впливу на обсяги продажу товарів".
До рахунку 704 "Вирахування з доходу" необхідно ввести такі рахунки третього порядку:
- 7041 "Вирахування з доходу за товари, повернені покупцями";
- 7042 "Сума знижок, наданих покупцям";
- 7043 "Інші вирахування з доходу".
За допомогою цих синтетичних рахунків з'являється можливість виділити з усього доходу торговельного підприємства дохід від реалізації товарів за методами активізації продажу товарів, що дає змогу проводити поглиблений аналіз продажів, вирішувати питання доцільності застосування того чи іншого маркетингового інструмента. Це сприятиме прийняттю ефективніших управлінських рішень у процесі формування чистого доходу підприємства.
Діяльність торговельного підприємства вимагає розмежування облікових даних для внутрішніх і зовнішніх користувачів (насамперед, для складання звітності) та підвищення ефективності управління продажами товарів. Цього можна досягти шляхом удосконалення системи аналітичного обліку.
Розглядаючи особливості синтетичного узагальнення й аналітичної деталізації облікових даних, варто звернути увагу на те, що в бухгалтерському обліку відображаються не всі, а тільки найбільш суттєві сторони процесу продажу, які прийнято розглядати як окремі економічні категорії; кількість реалізованих товарів, собівартість реалізації, сума виручки й доходи, обігові витрати та затрати, прибуток та збиток. Решта понять та категорій можуть бути віднесені до об'єктів обліку за умови їх потенційної корисності для споживачів облікової інформації.
Чинна методика обліку операцій продажу товарів не передбачає можливості цілісного відображення цього процесу, а проблема аналітичної деталізації показників продажу залишається актуальною. Аналітичний облік операцій з продажу товарів у системі управління має забезпечувати відображення інформації щодо отриманих доходів, здійснених витрат і фінансових результатів за кожним видом реалізованого товару, у розрізі товарних груп, брендових компаній та/або постачальників, місць реалізації. Оскільки в нинішніх умовах підприємство самостійно визначає асортиментну, маркетингову та цінову політику, то аналітичні рахунки будуть відкриватися залежно від інформаційних потреб для прийняття рішень за вищезгаданими проблемами.
Слід зазначити, що сучасна практика аналітичної деталізації обліку доходів і фінансових результатів діяльності торговельного підприємства з продажу товарів не задовольняє інформаційних потреб користувачів, тому потребує вдосконалення. Аналітичний облік має бути більш змістовним, достатнім і відповідати своєму змісту - забезпечувати можливість оперативного аналізу отриманих від продажу товарів доходів і бути зручною та надійною базою для прийняття ефективних рішень в управлінні продажами товарів.
Аналітичну деталізацію інформації щодо продажу товарів для визначення фінансових результатів (доходів і витрат) на торговельних підприємствах пропонується здійснювати за такими критеріями:
- спрямованість інформаційних потоків (зовнішні, внутрішні);
- об'єкти аналітики (підприємство в цілому, відділи торговельного залу (для планування мотиваційної політики), товарні групи, товарні позиції, брендові компанії та/або постачальники);
- часова періодизація (за певний період, на поточний час).
Така практика дасть змогу організувати дієву систему управлінського обліку та внутрішньої звітності на підприємстві, суттєво підвищити якісний рівень внутрішнього контролю.
Аналітичній деталізації облікової інформації щодо висвітлення процесу продажу потрібно приділяти більше уваги, оскільки вона є об'єктивною передумовою для подальшого забезпечення аналізу, планування та контролю. Головним недоліком існуючої системи управління продажами на торговельному підприємстві є її неоперативність. Закриття рахунків, визначення витрат обігу, фінансового результату здійснюється бухгалтерією торговельного підприємства, як правило, до кінця наступного місяця. Відповідно, управління поточною діяльністю магазину здійснюється тільки на підставі даних про обсяги продажів та інформації про суму отриманого виторгу в касу магазину, що змушує розраховувати прибуток інтуїтивно. Тому виникає об'єктивна необхідність у підвищенні оперативності обліку з урахуванням нестандартних ситуацій на підприємстві, пов'язаних із кампаніями, спрямованими на підвищення рівня продажу товарів, що потребує створення нових внутрішніх форм обліку. Так, облік продажу товарів за видами знижок, розпродажем, іншими активізаційними заходами і продаж товарів за дисконтними картками для цілей управління продажами товарів варто відокремлювати, фіксуючи дані у Відомості щоденного обліку продажу товарів за активізаційними заходами, застосування якої разом із Журналом обліку прибутковості товарів є ефективним аналітичним забезпеченням у прийнятті керівництвом торговельного підприємства оперативних управлінських рішень щодо продажу товарів.
IV. Висновки
Таким чином, на сучасному етапі розвитку ринкової економіки головною метою обліку є забезпечення управління продажами товарів і підприємства в цілому гнучкою інформаційною базою у вигляді проаналізованих аналітичних даних для прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень, пов'язаних з (за функціями управління):
- плануванням маркетингової діяльності, зокрема активізаційних заходів, розробкою обсягів продажу тощо;
- організацією (раціональна організація процесу продажу товарів та ефективного управління);
- системою бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту, яка має бути побудована таким чином, щоб сприяти прийняттю обґрунтованих управлінських рішень;
- контролем (контроль за здійсненням діяльності підприємства з продажу товарів; своєчасною адаптацією підприємства до змін внутрішнього та зовнішнього середовища; зниженням ризиків здійснення діяльності підприємства з продажу товарів; забезпеченням ефективного розвитку в умовах конкуренції);
- забезпеченням відповідності управління продажними цілям і стратегії підприємства);
- мотивацією (мотивацією працівників, зайнятих продажами товарів, до ефективного виконання своїх функцій; мотивацією споживачів до придбання товарів відповідного магазину).

Література
1. Бухгалтерський облік в торгівлі : підручник для студ. вузів спец. 7.050106 "Облік і аудит" / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги]. - 2-ге вид., переробл. і доп. - Житомир : Рута, 2002. - 576 с.
2. Гуляєв Н.С. Основні моделі бухгалтерського обліку та аналізу в зарубіжних країнах : посіб. / Н.С. Гуляєв. - Н. : КНОРУС, 2004. - 144 с.
3. Крысенко Т.В. Торговля: организация, налоговый и бухгалтерский учет : практ. пособ. / Т.В. Крысенко, И.М. Шингур. -К. : Редакция газеты "Бухгалтерия. Налоги. Бизнес", 2002. - 239 с.
4. Новоселова Н.А. Учет и контроль в розничном магазине / Н.А. Новоселова. -СПб. : Питер, 2007. - 192 с.
5. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua.
6. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" : наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 13. - С. 33-37.

Держава та регіони, Серія: Економіка та підприємництво 2010 р., № 4, c. 37-41

Похожие статьи:

Больше научных статей можно найти на главной странице научной периодики Firearticles.com