Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки

Проаналізовано роль і значення інновацій та їх державного регулювання в аграрній сфері. Запропоновано шляхи, які зумовлюють розвиток інноваційних процесів у сільському господарстві. Встановлено, всі учасники інноваційного процесу мають бути зацікавлені у поєднанні їхніх інтересів і зусиль у створенні і застосуванні нових знань і технологій з метою виходу на внутрішній і зовнішні ринки з високо-технологічною продукцією. У реалізації зазначеної взаємодії і створенні таким чином економіки, заснованої на знаннях, роль державної влади є стрижневою.
Ключові слова: інновації, державне регулювання, аграрне виробництво, сільськогосподарські підприємства.

Визначення та принципи цінової політики України

У статті запропоновано удосконалене поняття цінової політики держави, яке враховує точки зору сучасних науковців-економістів. З'ясовано роль державного втручання в процеси ціноутворення шляхом створення відповідної цінової політики. Підкреслено необхідність розробки державної цінової політики з відмовою від орієнтації на світові ціни у внутрішньому ціноутворенні та визначено принципи цінової політики в умовах кризи.
Ключові слова: державна цінова політика, вільні ціни, державна дисципліна цін, система органів ціноутворення, політика лібералізму, світові ціни.

Конкурентоспроможність національної економіки та чинники, що впливають на неї

В статті розглянута конкурентоспроможність національної економіки і проаналізовані чинники, які впливають на її рівень.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, конкурентне середовище, галузі економіки.

Інституційні елементи інноваційної інфраструктури Донецького регіону

У статті розглянута інституційна інноваційна інфраструктура Донецького регіону (інноваційні об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності). Розглянуті форми організації інноваційного процесу у регіоні та їх основні напрями щодо сприяння інноваційного розвитку.
Ключові слова: інновації, розвиток, інфраструктура, регіон.

Фінансово-інвестиційне забезпечення збалансованого лісокористування в Україні

Висвітлено перспективні підходи до фінансово-інвестиційної стабілізації лісогосподарської сфери національної економіки через призму сучасних еколого-економічних викликів. Розглянуто основні інструменти і важелі фінансового та інвестиційного регулювання процесів використання лісових ресурсів в Україні. Подано пропозиції щодо перебудови системи фінансово-інвестиційних відносин у межах лісової політики держави.
Ключові слова: фінансово-інвестиційна політика, лісокористування, лісогосподарська сфера, фінансові ресурси.

Енергоощадність в Україні та особливості її фінансування

Охарактеризовано реальний стан енергоощадності в Україні, наголошено на важливості енергоощадливої політики для успішного розвитку економіки нашої держави загалом, а також запропоновано основні напрямами формування сприятливого економічного середовища для енергоощадності.
Ключові слова: енергоощадність, енергоефективність, фінансування, енергетична політика.

Сучасні пенсійні системи: стан та проблеми розвитку - Аксьонова Л. О., Курач В. П.

У статті розглянуто актуальну проблему формування та регулювання сучасних пенсійних систем. Проаналізовано стан пенсійної системи України та накопиченого міжнародного досвіду, узагальнено наявні проблеми пенсійної системи й окреслено можливі шляхи їх вирішення.
Ключові слова: Пенсійні системи, державне пенсійне забезпечення, накопичувальна пенсійна система, недержавні пенсійні фонди, рівень оподаткування заробітної плати.

Стратегічні важелі регіонального економічного розвитку (на прикладі дніпропетровської області) - Верхоглядова Н. І., Чередніченко О. Д., Стенічева І. Б.

Розглянуто методологічні підходи до визначення регіонального розвитку та запропоновано власну точку зору на особливості стратегічного управління економічною безпекою регіону.
Ключові слова: Регіон, економічна безпека, загроза, промисловий потенціал, регіональне управління, регіональний розвиток, регіональна трансформація, стратегічне планування.

Формування правових методів державного регулювання ринку цінних паперів в Україні - Болдуєва О. В.

Розглянуто проблематику формування механізмів державного регулювання ринку цінних паперів в Україні. Розроблено принципи формування правових методів його державного регулювання.
Ключові слова: Державна політика, ринок цінних паперів, механізми державного управління, реформування.

Розвиток правових механізмів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування - Авраменко Н. В.

У статті розглянуто особливості правотворчості в охороні здоров'я, державного регулювання страхової діяльності, головні проблеми системи медичного страхування в Україні.
Ключові слова: Медичне страхування, соціальний захист, охорона здоров'я, державне регулювання, страхова діяльність, ліцензія, контроль.