Організаційно-правові засади для забезпечення системи економічної безпеки підприємства

Висвітлено організаційно-правові заходи для забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Розглянуто основні причини, що негативно впливають на рівень силового складника економічної безпеки. Запропоновано механізм управління системою безпеки та перспективний план заходів щодо зниження ризиків реальних і потенційних загроз економічної безпеки підприємства.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, складники системи економічної безпеки підприємства, загрози, служба безпеки підприємства.

Управління вартістю інтелектуального капіталу: теорія і практика

У статті узагальнено наукові підходи до визначення поняття «інтелектуальний капітал». Досліджено теоретико-методичні особливості формування та використання інтелектуального капіталу. Запропоновано заходи з удосконалення корпоративних систем управління інтелектуальним капіталом.
Ключові слова: управління вартістю компанії, вартість інтелектуального капіталу, фінансовий менеджмент.

Нормативне забезпечення планування та контролю якості продукції як основа конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості

В статті розглядаються особливості нормативно-правового забезпечення планування та контролю якості продукції підприємств харчової промисловості. Визначені основні напрями його удосконалення в контексті забезпечення конкурентоспроможності в умовах глобалізації
Ключові слова: продукція, харчова промисловість, контроль якості, планування, конкурентоспроможність

Формування механізму управління персоналом як фактор конкурентоспроможності підприємств

Досліджено аспекти впливу механізму управління персоналом на конкурентоспроможність підприємств
Ключові слова: конкурентоспроможність, механізм управління персоналом, ринкове середовище, підприємство.

Місце інноваційних процесів на сільськогосподарських підприємствах

Визначено основні напрями інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств, що сприятимуть підвищенню економічної ефективності їх функціонування, а також запропоновано систему заходів щодо реалізації даних інноваційних процесів в практичній діяльності підприємств.
Ключові слова: сільськогосподарська продукція, сільськогосподарські підприємства, інновації, інвестиційно-інноваційний механізм, корисний результат, економічна ефективність виробництва, конкурентоспроможність.

Системні теорії диверсифікації у контексті невизначеності

Проаналізовано системні теорії диверсифікації у контексті невизначеності, нестабільності та циклічності розвитку середовища господарювання.
Ключові слова: диверсифікація, аспекти, невизначеність.

Сутність діагностики стану господарської діяльності підприємства

Досліджено необхідність застосування діагностики у господарській діяльності. На основі аналізу наукових публікацій та навчальних посібників розглянуто сутність поняття "діагностика" та представлено власне тлумачення "діагностики стану господарської діяльності підприємства" з визначенням основних завдань.

Інтелектуально-кадрова безпека торговельного підприємства та її місце в забезпеченні його розвитку

Обґрунтовано теоретико-методичні засади та значення інтелектуально-кадрової безпеки торговельного підприємства в сучасних умовах розвитку внутрішнього ринку.
Ключові слова: інтелектуально-кадрова безпека, торговельне підприємство.

Функціональне та змістове значення коучингу на підприємстві

Досліджено семантику категорії коучинг з позиції розкриття його економічного змісту, проаналізовано підходи різних авторів до трактування цієї категорії, визначено основні функції та завдання коучингу. Також визначено роль коучера в управлінні підприємством.
Ключові слова: коучинг, коучер, функції коучингу, значення коучингу.

Автоматизовані облікові системи як інструмент гарантування економічної безпеки підприємства

Уточнено поняття економічної безпеки підприємства. Розглянуто підходи до вирішення проблем гарантування економічної безпеки на підприємстві засобами автоматизованих облікових систем.
Ключові слова: економічна безпека, автоматизовані облікові системи, система гарантування економічної безпеки.