Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей
Статтю присвячено вирішенню актуальної проблеми підвищення ефективності функціонування міського рекреаційно-туристичного господарства. Розкрито роль та місце рекреаційно-туристичного господарства як важливої складової економіки міста-курорту. Розроблено основні напрями підвищення ефективності розвитку РТГ шляхом удосконалення організаційно-економічних механізмів функціонування господарського комплексу міста-курорту.
Ключові слова: Рекреаційно-курортне господарство, підприємницька корпорація, спеціальний режим діяльності.

I. Вступ
Початок ХХІ ст. ознаменувався в Україні визнанням туризму як одного з пріоритетних напрямів розвитку національної й регіональної економіки. Соціально-економічний і духовний розвиток суспільства немислимий без рекреації та туризму як невід'ємної складової сучасного способу життя. Розвиток туристичної галузі упродовж останніх років характеризується позитивною та постійною динамікою. Україна, володіючи багатим рекреаційним і туристичним потенціалом, має значні передумови для формування високорозвинутого рекреаційно-туристичного господарства, особливо в містах-курортах [1, с. 34-55]. Але потенційні можливості й ресурси курортних регіонів України використовуються не повною мірою. Подальший розвиток гальмується проблемами правового, організаційно-економічного регулювання.
Доцільність підвищення ролі рекреації й туризму в структурі національної та регіональної економіки зумовлює необхідність удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування міського рекреаційно-туристичного господарства, особливо в містах-курортах.
II. Постановка завдання
- розкрити роль та місце рекреаційно-туристичного господарства як важливої складової економіки міста-курорту;
- розробити основні напрями підвищення ефективності розвитку РТГ.
III. Результати
Курорт Бердянськ належить до територій, які визнані як зони пріоритетного розвитку рекреації та туризму в Запорізькій області України. Місто розташоване уздовж узбережжя Бердянської затоки. Сприятливі кліматичні умови, наявність цілющих природних ресурсів та відповідної інфраструктури, наближеність до моря зумовлюють розвиток Бердянська як курортного міста.
Одним із шляхів підвищення ефективності використання рекреаційно-туристичного потенціалу курортного регіону є створення міського рекреаційно-туристичного господарства - комплексу підприємств, установ і організацій, що взаємодіють між собою та забезпечують функціонування й розвиток рекреаційно-туристичної інфраструктури, займаються експлуатацією територіально-ресурсного потенціалу для задоволення потреб населення в організації відпочинку, санаторно-курортного лікування та туристичного обслуговування.
Можливість об'єднання суб'єктів підприємницької діяльності, що надають рекреаційно-туристичні послуги, в єдиний господарський комплекс пояснюється, зокрема, наявністю спільних характеристик, а саме: забезпеченням конституційного права громадян на відпочинок та охорону здоров'я [2].
Існуюча ситуація викликає неузгодженість дій між рекреаційно-туристичними підприємствами й підприємствами галузей міського господарства міста-курорту. Становище ускладнюється ще й тим, що компетенція міської влади у сфері використання рекреаційно-туристичних ресурсів визначена чинним законодавством лише частково. Місцева влада практично позбавлена можливості впливати на ефективність та раціональне використання міського рекреаційного потенціалу, здійснювати координацію розвитку рекреаційно-туристичних підприємств різної підпорядкованості на території міста. Причинами неефективного використання рекреаційно-курортних та туристичних ресурсів є такі: нераціональна організаційна структура міського рекреаційно-туристичного господарства (РТГ), неефективна система управління міським РТГ.
Створення рекреаційно-туристичного господарства сприятиме: інтеграції підприємств різних галузей, що здійснюють свою діяльність у сфері рекреації та туристичного бізнесу; розвитку відповідного сектора економіки як ефективної складової господарського комплексу курортного міста; удосконаленню системи управління цим сектором.
Дослідження міського РТГ дає змогу зробити висновок про необхідність та економічну доцільність створення корпорації рекреаційно-туристичного господарства м. Бердянськ, яка надасть суб'єктам господарювання додаткові можливості щодо:
- підвищення ефективності за рахунок раціоналізації діяльності підприємств РТГ;
- забезпечення конкурентоспроможності РТГ у результаті посилення позицій підприємств, що об'єдналися, стосовно покупців і потенційних кредиторів;
- зниження ризиків господарської діяльності шляхом розподілу їх серед партнерів по об'єднанню та інтеграції виробничих ресурсів;
- утворення організаційних структур для захисту загальних інтересів членів корпорації перед органами державного та регіонального управління.
Саме ця організаційна форма об'єднання рекреаційно-туристичних підприємств забезпечить координацію їх діяльності, розвиток міської інфраструктури загального користування і, як наслідок, підвищення ефективності використання рекреаційно-туристичних ресурсів міста на основі взаємовигідного поєднання загальних інтересів, зусиль та ресурсів суб'єктів господарювання, які зацікавлені в розвитку міського РТГ [3, с. 25-27].
Крім того, створення корпорації дасть змогу не лише поліпшити якість курортно-рекреаційних послуг, що надаються, а й підвищити рівень сервісного обслуговування рекреантів; впровадити сучасні управлінські технології для оптимальних і ефективних соціально-економічних перетворень; прискорити процес інтеграції РТГ в економіку України; підвищити інвестиційну привабливість рекреаційно-туристичного господарства.
На підставі вищевикладеного можна відзначити, що відмінною рисою підприємницької корпорації рекреаційно-туристичного господарства є її диверсифікованість, яка, у свою чергу, сприяє підвищенню гнучкості об'єднання й, отже, збільшує здатність корпорації адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі.
Використовуючи методи корпоративного управління рекреаційно-туристичним господарством, програму його розвитку необхідно розглядати як бізнес-план, який дає змогу створити необхідне уявлення про майбутнє РТГ, визначити цілі, розробити стратегію і дії з усіх програмних напрямів розвитку міського господарства.
Формування підприємницької корпорації міського рекреаційно-туристичного господарства має сприяти вирішенню безлічі актуальних проблем; ефективному розміщенню капіталу; реструктуризації галузей та виробництв; підвищенню їх конкурентоспроможності; оптимізації виробничих і фінансових зв'язків; акумуляції й мобілізації інвестиційних ресурсів.
Створення такої моделі є складним завданням, вирішення якого вимагає підтримки на рівні держави, законодавчого стимулювання. При цьому підтримка держави та інвестування розвитку мають бути спрямовані на постійне вдосконалення рекреаційно-туристичних послуг на основі раціонального використання ресурсного, економічного й соціального потенціалу курортного міста.
Удосконалення організаційної структури РТГ зумовлює необхідність розробки економічних механізмів, що забезпечать його розвиток та ефективне функціонування. Таким економічним механізмом може стати спеціальний режим діяльності для корпорації міського РТГ, введення якого надасть можливість заощадити кошти на розвиток окремих членів корпорації РТГ і об'єктів міської інфраструктури загального користування.
Як свідчить зарубіжний досвід, необхідними умовами для створення ВЕЗ є такі: політична стабільність у країні й регіоні; стабільна та досконала законодавча база, що визначає економічні, соціальні, адміністративно-управлінські, фінансово-податкові й інші питання функціонування ВЕЗ.
Україна на сьогодні має невеликий практичний досвід функціонування ВЕЗ у сфері рекреаційно-туристичного бізнесу. Рішення про створення подібної зони на території м. Трускавець прийнято в 1999 р.
Сутність спеціального режиму діяльності на території курортного міста полягає в тому, що для підприємств, які є учасниками корпорації, передбачається державна підтримка, вводяться особливі нормативи оподаткування, а саме: ставка податку на додану вартість, що нараховується згідно із Законом України "Про податок на додану вартість" за операціями, що пов'язані зі здійсненням господарської діяльності. Крім того, сума податку на прибуток, що отриманий у результаті діяльності цих підприємств, не перераховується до бюджету, а зараховується на спеціальні рахунки. Товари (роботи, послуги), які купують підприємства корпорації міського рекреаційно-туристичного господарства у підприємств та організацій, що зареєстровані на території м. Бердянськ, не оподатковуються податком на додану вартість. Інвестиційні проекти, що реалізуються корпорацією РТГ, є пріоритетними для залучення кредитів.
Основні положення запропонованого спеціального режиму діяльності мають передбачати можливість забезпечення цільового використання коштів, що отримані за рахунок функціонування в рамках спеціального режиму діяльності корпорації РТГ.
Оскільки основними завданнями створення корпорації РТГ є розвиток міської інфраструктури загального користування та підвищення ефективності використання рекреаційно-туристичних ресурсів міста на основі об'єднання економічних інтересів учасників, то кошти, отримані в результаті функціонування в спеціальному економічному режимі діяльності, доцільно розподіляти таким чином:
- на спеціальний рахунок корпорації (для цільового використання на будівництво нових об'єктів РТГ та інфраструктури спільного використання; для розвитку науково-технічної бази міського РТГ; для надання тимчасової зворотної фінансової допомоги членам корпорації) - 50%;
- на спеціальні рахунки учасників корпорації (для розвитку власної матеріально-технічної бази; для підвищення кваліфікації персоналу; для пайової участі у створенні інфраструктури спільного використання) - 50%.
Спеціальний режим слід встановлювати на певний період. При цьому необхідно визначити, що засоби накопичені, але не використані протягом цього періоду, підлягають перерахуванню до державного бюджету.
Відмітною рисою запропонованого спеціального режиму діяльності корпорації РТГ від спеціального режиму інвестиційної діяльності на території ВЕЗ є те, що:
• режим дасть змогу нагромадити засоби на розвиток РТГ та інфраструктури міста;
• введення обмежень щодо напрямів і термінів використання засобів забезпечить їх цільове використання на розвиток РТГ;
• встановлення нульової ставки ПДВ на товари (роботи, послуги), корпорації РТГ, що придбавалися учасниками, у підприємств (організацій, установ) спричинить певні наслідки:
- корпорації РТГ і її членам знадобиться менше коштів для організації процесу рекреаційно-курортного й туристичного обслуговування населення;
- відсутність податкового кредиту за ПДВ дасть змогу збільшити суму ПДВ, яка підлягає перерахуванню на спеціальний рахунок, для накопичення інвестиційних ресурсів;
- підвищиться зацікавленість підприємств корпорації РТГ у співпраці переважно з підприємцями (організаціями, установами) м. Бердянськ. Це, у свою чергу, забезпечить підвищення ділової активності усього господарського комплексу міста.
Кошти, "зароблені" в регіоні у вигляді ПДВ і податку на прибуток, будуть залучені на розвиток цього ж регіону.
Таким чином, введення спеціального режиму діяльності для корпорації РТГ м. Бердянська дасть змогу накопичувати сутттєві ресурси для інвестування інфраструктури міста-курорту. Тим самим буде вирішений комплекс економічних, екологічних і соціальних проблем.
При цьому кошти, що будуть накопичені під час дії названого режиму, але не витрачені, повинні перераховуватися до державного бюджету.
IV. Висновки
У результаті дослідження розкрито роль та місце рекреаційно-туристичного господарства як важливої складової економіки міста-курорту. Розроблено основні напрями підвищення ефективності розвитку РТГ шляхом удосконалення організаційно-економічних механізмів функціонування господарського комплексу міста-курорту.

Література
1. Про внесення змін до Закону України "Про туризм" : Закон України від 18.11.2003 р. № 1282-ГУ // Офіційний вісник України. - 2003. - № 50. - Ст. 26. -С. 34-55.
2. Закон Украины "О курортах" от 05.10.2000 г. № 2026 // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2000. -№ 50.
3. Савельєва Т. Трансформація державних підприємств регіону в корпорації підприємницького типу / Т. Савельєва // Схід. - 2001. - № 5 (42). - С. 25-27.

Держава та регіони, Серія: Економіка та підприємництво 2010 р., № 4, c. 69-72

Похожие статьи:

Больше научных статей можно найти на главной странице научной периодики Firearticles.com