Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей
У статті розглянуто об'єднання підприємців як агентів впливу на сформоване інституціональне середовище, їх роль і місце в державній політиці сприяння розвитку підприємництва.
Ключові слова: Інституціональне середовище, підприємство, державна політика, об'єднання підприємців.

I. Вступ
Сьогодні в Україні проводиться активна робота щодо створення, розвитку й ефективного функціонування приватного підприємництва. Велика кількість науковців присвячує цьому питанню свої праці, створено нормативно-правову базу, закладено основи фінансово-кредитної й бюджетно-податкової підтримки приватного підприємництва. Але ще й досі рівень розвитку та показники економічної діяльності цього сектора економіки залишають бажати кращого.
Тому актуальною є активізація підприємців як виразників власних інтересів. Найбільш потужними виразниками можуть бути об'єднання підприємців і їх консолідована діяльність. Об'єднані для спільного вирішення проблем підприємці являють собою потужну продуктивну силу, яка може бути спрямована на реалізацію конкретних завдань і отримання реальних результатів. У разі об'єднань зусиль значно більша ймовірність того, що до підприємців прислухаються. Можливості об'єднань підприємців як інституціонального представника у відстоюванні інтересів підприємців та підтримці їх діяльності є значно більшими, ніж можливості кожного окремо взятого підприємця. Більшість скоріше почують, ніж одного.
Питанням створення об'єднань підприємців, проблемам їх ефективної діяльності, впливу на державну політику присвячені праці З. Варналія, А. Дєгтяра, В. Кредісова, Д. Ляпіна, К. Ляпіної, дослідження Міжнародної фінансової корпорації, Інституту конкурентного суспільства, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Однак механізм участі приватного підприємництва у створенні сприятливого середовища залишається неефективним, хоча залучення підприємців, об'єднань і їх представників може бути потужним фактором у створенні ефективних механізмів демократичного державного управління.
II. Постановка завдання
Метою статті є розгляд об'єднань підприємців як ефективних інститутів, що в змозі впливати на сформоване середовище підприємницької діяльності в Україні.
III. Результати
Інститути людського буття невід'ємно виростають із минулого, не можуть бути чужими, сторонніми для суспільства. Сукупність правил впорядковує взаємодію між людьми, дає змогу вирішити конфлікти привласнення та розподілу, що виникають у світі обмежених ресурсів. Виконуючи цю функцію, інститути визначають результати функціонування та траєкторію розвитку економіки.
Сформоване розвинуте інституціональне середовище є стимулювальним фактором розвитку підприємництва. Інститути накладають обмеження на поведінку індивідів і водночас розширюють її можливості, стабілізують та прискорюють економічну діяльність, знижують трансакційні витрати, підвищують ефективність їхньої діяльності [1, с. 12]. Формування таких систем є результатом тривалого процесу. Під інституціональною системою розуміють сукупність та взаємодію існуючих у країні формальних і неформальних принципів, правил, норм і процедур економічної діяльності, санкціонованих законом або звичаєм, а також організації та установи, політичні й адміністративні структури, що контролюють дотримання економічними суб'єктами законодавчих норм в інтересах усієї суспільної системи. Функціональним призначенням інституціональної системи є забезпечення умов спільної життєдіяльності господарюючих суб'єктів.
Досить актуальним є питання, чи можна вважати інститутами певні організаційні структури. Згідно з теорією Д. Норта, організації створюються з певною метою внаслідок сукупності можливостей, породжених існуючою сукупністю обмежень (як інституційних, так і традиційних, відомих з економічної теорії), і під час спроб досягти своїх цілей стають головними рушіями інституціональних змін [2, с. 13-14].
Яким чином організації виникають і розвиваються, в основному визначається інституціональною основою, інституціональним середовищем. Організації можуть бути більш чи менш ефективними, хоча вони діють в одному інституційному полі, у межах певних інституційних норм і правил. Якщо інститути визначаються як правила, то під організаціями розуміється множина економічних агентів, що обмінюються один з одним правами власності та свобод. Іншими словами, інститути - це правила гри, а організації -гравці, що діють у рамках існуючих правил, змінюють їх. Організації утворюються й функціонують на основі інститутів, законів, угод і правил, вони створюються з метою економії трансакційних витрат та підвищення ефективності діяльності. Згідно з нашим підходом, до таких організацій ми можемо віднести об'єднання підприємців, які взаємодіють з органами державної влади та виступають виразниками власних інтересів з метою поліпшення інституціонального середовища. Таким чином, увага звертається також на проблеми формування ефективних організаційних структур у реальному секторі України, адекватних викликам сьогодення, актуалізується проблема взаємодії державних інституцій та ринкових агентів.
Діяльності найбільш впливових об'єднань підприємств приділимо увагу.
Координаційно-експертний центр об'єднань підприємців України створено як постійно діючу коаліцію об'єднань підприємців України у 1998 р. Сьогодні до Центру входять понад 60 об'єднань, серед яких є як загальнонаціональні, так і регіональні, широкопредставлені профільні об'єднання. Центр має п'ять регіональних представництв у Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Харківській, Тернопільській областях. У Центрі створено аналітично-експертну групу для проведення експертизи законопроектів та інших законодавчих актів. На початку 2000 р. вона зареєстрована як громадська організація "Інститут конкурентного суспільства" [3, с. 21], діяльність якої передбачає:
1. Виконання комплексної законодавчої експертизи проектів законів України, аналіз їх безпосереднього та опосередкованого впливу на стан суспільно-економічного простору країни, визначення ефективних важелів впливу та оцінювання взаємозалежності наслідків регулювання на основі системного причино-наслідкового аналізу й моніторингу.
2. Розробка незалежних рекомендацій та аналітично-експертних матеріалів, організаційно-методичне забезпечення узгодженої стратегії підтримки й супроводу проектів законів на базі їх комплексного аналізу.
3. Організація зворотного зв'язку між підприємницьким середовищем та органами законодавчої й виконавчої влади в Україні з метою оцінювання ступеня ефективності впроваджених законодавчих актів.
Надаючи важливого значення необхідності конструктивної співпраці із законодавчою, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування, представники аналітично-експертної групи спрямовують зусилля на аналітичну роботу з моніторингу, експертизи та супроводу проектів законів України, що стосуються підприємницької діяльності, на організацію зворотного зв'язку з підприємцями щодо ефективності впровадження законодавчих і нормативних актів.
Рада підприємців України при Кабінеті Міністрів України була заснована 22 березня 1993 р. як консультативно-експертний орган. Головною метою Ради є забезпечення ефективної співпраці підприємницьких структур з Урядом України та іншими органами державної виконавчої влади в проведенні державного розвитку підприємництва й формування ринкової інфраструктури.
До головних завдань Ради підприємців України належать: аналіз питань правового регулювання підприємницької діяльності, вирішення визначених суперечностей з метою вдосконалення існуючого правового середовища; робота з питань удосконалення системи ліцензування та сертифікації економічної діяльності; сприяння встановленню ефективних правовідносин суб'єктів підприємництва з органами державної влади та управління, створення діалогу; взаємодія з громадськими організаціями підприємців та робота зі зверненнями підприємців, узагальнення думок широких підприємницьких кіл, донесення цієї думки до Кабінету Міністрів України [3, с. 33].
Завдання Ради вирішуються шляхом адміністративно-апаратної роботи завдяки моніторингу проектів нормативно-правових документів, експертизи цих документів, донесення їх до зацікавлених осіб, виявлення думки підприємців із цього питання та зворотне проходження їх думки до ініціатора документа, тісна взаємодія з апаратом Кабінету Міністрів, ініційована у встановленому порядку питань, які мають важливе значення для підприємців.
У червні 1990 р. з метою комплексної підтримки малого підприємництва була створена Спілка малих підприємств України, яка на добровільних засадах об'єднала громадян-підприємців та підприємства різних форм власності: приватні й колективні, кооперативні, змішані й державні; господарські товариства, банки, компанії, інші формування. У жовтні 1994 р. вона перетворена на Спілку малих та середніх підприємств, а в травні 1996 р. - на Спілку підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, яка успішно й ефективно функціонує і сьогодні.
Однак самоорганізація підприємництва на соціально-політичних та економічних засадах поки що не зайняла міцних і впливових позицій. Серед об'єктивних причин, що перешкоджають розвитку об'єднань підприємців, наявні такі: низька ефективність виконання взятих на себе обов'язків, досить часто діяльність таких об'єднань концентрується лише в головному офісі; вони найчастіше більшою мірою опікуються власними інтересами, а регіональні представництва у них не створені або якщо й створені, то номінально і не функціонують, такі об'єднання виконують в основному функції самопідтримки.
Досить часто такі організації створені з метою захисту або лобіювання інтересів певних кіл, не враховуючи всіх учасників асоціації, це, природно, не підвищує довіри й бажання брати в них участь.
У багатьох випадках нереальність програм та відсутність єдиних цільових настанов призводить до роз'єднання дій та втрати потенційних можливостей.
Відсутність чітких програм, організаційного досвіду, ресурсних можливостей та досить значущої громадської підтримки призводить до того, що такі об'єднання, проіснувавши нетривалий строк, припиняють свою діяльність [4, с. 47].
Недовіра підприємців до таких об'єднань і недостатня впевненість у тому, що певне об'єднання допоможе, відсутність коштів на їх утримання знижують потенційну привабливість для пересічного підприємця.
Крім того, стримувальним фактором є недостатня реклама таких об'єднань, їх мети, завдань, функцій, місця знаходження, інформації щодо прав, можливостей та обов'язків, які мають члени таких асоціацій.
Необхідно відзначити, що, незважаючи на наявність сукупності державних і суспільних інститутів в Україні, які виконують функції регулювання розвитку підприємництва на рівні держави та регіону, відсутня цілісна взаємоузгоджена система підтримки підприємництва. До основних причин, що зумовлюють такий стан, можемо віднести: відокремленість організацій, які займаються підтримкою та розвитком підприємництва, і як наслідок - дублювання функцій і неповне їх охоплення; відсутність взаємного обміну інформацією; нерівномірність підтримки за регіонами та за розміром у великих, малих містах і сільських районах.
IV. Висновки
Отже, для поліпшення поточної ситуації вважаємо доцільними такі заходи.
Підвищити рівень взаємодії, взаємодопомоги таких об'єднань, забезпечити їх консолідацію, створити єдиний координаційний центр.
Забезпечуючи постійний моніторинг державної політики з метою виявлення моментів її неузгодженості із завданнями розвитку підприємництва і враховуючи думку спільноти, громадські об'єднання підприємців сприяють підвищенню ефективності державної політики; органи влади мають змогу одержувати оперативну інформацію про стан національної економіки й потреби суб'єктів господарювання, тому може бути доцільно залучати об'єднання підприємців до реалізації заходів державної економічної політики, економічної експертизи інвестиційних проектів, аналізу проектів законів та постанов уряду, розробки проектів рішень органів влади з галузевих питань.
Окрім аналізу регуляторного впливу, ефективною може бути робота, спрямована на реальну підтримку малого підприємництва - фінансову, консультаційну, організаційно-правову. Реальна віддача від участі в об'єднанні підприємців буде спонукати малий бізнес до співпраці.
Об'єднання підприємців можуть ефективно виконувати роль поручителів при отриманні кредитів; надавати рекомендації; аналізувати бізнес-плани; виступати суб'єктами сертифікації; забезпечувати ділову підтримку повсякденного функціонування суб'єктів господарської діяльності, спрямовану на захист їх юридичних прав, навчання кадрів, проведення прикладних наукових досліджень, інформаційне забезпечення, юридичне, економічне, науково-технічне консультування, рекламні послуги, підтримку безпеки господарської діяльності тощо [4, с. 48].
Суб'єкти підприємницької діяльності можуть стати активними учасниками формування інституційного середовища. В об'єднаних підприємців збільшується ймовірність бути почутими представниками державної влади. Ставши членом громадських об'єднань, спілок чи асоціацій підприємців, вони мають реально отримати право впливати на встановлення та зміну формальних правил гри через Раду об'єднань підприємців та Координаційно-експертний центр об'єднань підприємців. Дуже важливо створити ефективні механізми взаємодії громадських об'єднань суб'єктів підприємництва з державою. На місцевому рівні необхідно забезпечити доступ суб'єктів підприємництва до інформаційної бази даних, проводити за участю підприємців науково-практичні семінари, круглі столи та тренінги тощо.

Література
1. Хизрич Р. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха / Р. Хизрич, М. Питерс. - М. : Прогрес-универс, 1991. - Вып. 1. - С. 26.
2. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. - К. : Основи, 2000. - 198 с.
3. Ляпін Д.В. Бізнес-асоціації України та їх вплив на державну політику / Д.В. Ляпін, К.М. Ляпіна. - К. : Ін-т конкурентного суспільства, 2005. - 128 с.
4. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні : Національна доповідь / [К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М. Кужель, О.В. Лібанова та ін.]. - К. : Держкомпідприємництво, 2008. - 226 с.

Держава та регіони, Серія: Економіка та підприємництво 2010 р., № 4, c. 117-120

Похожие статьи:

Больше научных статей можно найти на главной странице научной периодики Firearticles.com