Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей
У статті проаналізовано зарубіжні методики розробки бізнес-івентів. Розглянуто проблему неефективної реалізації бізнес-івентів в Україні. Запропоновано підхід до розробки ефективного бізнес-івенту.
Ключові слова: Івент, бізнес-івент, івент-маркетинг, В2В, контент.

I. Вступ
У розумінні сутності сучасних економічних процесів розвиток та функціонування фірм в умовах кризи потребує ефективної товарної, цінової, збутової політики, нових підходів до поліпшення роботи фірми. Одним із таких підходів є комплекс івент-маркетингу на підприємстві. Івент-маркетинг є незамінним інструментом для компаній в умовах кризи, адже пропонує ефективні швидкоокупні засоби підтримання внутрішнього та зовнішнього іміджу компанії. Ця проблематика актуальна і своєчасна для сьогодення.
За результатами аналізу літературних джерел з проблеми розробки та проведень бізнес-івентів було виявлено, що серед здобутків сучасної науки в зазначеному напрямі потрібно виділити праці таких економістів, як: Б. Шмітт, Н. Кацадзе, А.В. Назимко, А.Н. Пасмуров, А.Н. Романцов, М. Сондер, У. Хальцбаур, С.Ю. Хамініч [1-9].
На сьогодні ця проблематика недостатньо розглянута вітчизняними та зарубіжними економістами.
II. Постановка завдання
Метою статті є дослідження питання розробки та організації бізнес-івентів.
III. Результати
Для успішного функціонування будь-якого підприємства необхідно ставити та реалізовувати ефективні цілі та завдання діяльності. У рамках успішної стратегії підприємства потрібно впроваджувати комплекс івент-маркетингу.
Звернемося до етимології понять "бізнес" та "івент". Слово "бізнес" запозичене з англійської мови й у більшості словників англійське business пов'язують з busy - "діяльний, зайнятий". Середньоанглійське busi, давньоанглійське bisig мали значення "зайнятий, поглинений, старанний". Німецьке слово зі спорідненими коренями - beziehen означає "купувати, замовляти", що в кінцевому підсумку і приводить до спектра сучасних значень поняття "бізнес". Але можлива й інша етимологічна історія, за якою business походить від англосаксонського bisigan "неспокій, тривога, мука, втома, стомлення". Найперше використання слова в англійській мові датовано 950 р. Воно мало ті самі смислові акценти, хоча, можливо, додалися такі відтінки, як anxiety, distress, uneasiness: "побоювання, страх, душевне страждання, нездужання". До свого сучасного тлумачення (pursuit, occupation, employment - "справа, професія, служба, заняття, робота") слово прийшло не скоро -тільки на початку XV ст.
Слово "івент" ще не зафіксовано в україномовних етимологічних словниках, адже воно з'явилося в українській мові порівняно недавно. Воно походить від англійського event - "подія".
Бізнес-івент - ділові заходи, конференції, семінари, спеціально організовані зустрічі, що сприяють зміцненню ділових зв'язків, налагодженню відносин між учасниками ринків, розвитку нових проектів тощо. Ділові заходи проводяться компаніями як для вирішення внутрішньокорпоративних завдань, так і для зовнішньої політики - спілкування з дилерами, клієнтами, партнерами. Бізнес-заходи дають можливість компаніям привернути до себе увагу ділової громадськості, побудувати серйозний імідж компанії, що виступає за відповідальний бізнес [3].
Існує багато форматів бізнес-івентів: організація прес-конференцій, проведення семінарів, конференцій, презентацій, підготовка форумів, з'їздів, конгресів, організація виставок, розробка програм перебування делегацій, ділові заходи щодо супроводу та обслуговування делегацій тощо.
А.Н. Пасмуров стверджує, що "будь-який івент-проект - це відображення бізнес-ідеї та стратегії компанії" [5, с. 25]. Він підкреслює, що успіх повністю залежить від стану ринку збуту, тобто від того, наскільки цікавим і необхідним є ваш захід для потенційних участників [5, с. 36]. План розробки заходу включає такі етапи:
- опрацювання концепції заходу;
- проведення ревізії своїх ресурсів;
- визначення витрат;
- оцінювання "обсягу продажу";
- визначення часу повернення грошей;
- оцінювання прибутку;
- оцінювання сильних та слабких сторін свого проекту [5, с. 47-49].
У. Хальцбаур пропонує математичні моделі для визначення середньої кількості учасників івенту, коефіцієнта змінюваності, тривалості заходу, місткості зали, кількості учасників івенту, а також мультиплікатора відвідувачів, кількості людино-годин. Фази івенту автор ділить таким чином: ідея, ініціювання, старт, підготовка, точка неповернення, пуск, дія, наслідки, підбиття підсумків, закриття проекту [8, с. 11-19].
Бізнес-івенти проводять у рамках системи Business-to-business (В2В). В2В - це комплекс заходів компанії для здійснення економічної, інформаційної взаємодії компанії та інших юридичних осіб. Такими заходами можуть бути проведення семінарів, тренінгів, шкіл, конференцій для дилерів з метою закріплення та розширення мережі дистрибуції, для партнерів компанії для активізації й зміцнення партнерських відносин тощо.
За допомогою заходів В2В вирішуються такі завдання, як: створення атмосфери емоційного піднесення, активізація й зміцнення партнерських відносин, виділення статусу компанії серед учасників, формування команди однодумців, підвищення обізнаності дилерів з продуктами компанії.
Перевагами засобів В2В є посилення почуття довіри, підписання нових контрактів і подовження існуючих, підвищення кваліфікації.
Спеціальні бізнес-івенти займають велику частку в івент-маркетингу. Це те, без чого не уявляють свого життя великі компанії. На сьогодні проводиться безліч бізнес-івентів, проте експерти часто зазначають, що більшість з них не є спеціальним діловим заходом. Головною причиною, як правило, є помилки ще на початковому етапі розробки івента, тому дуже важливо правильно розробити бізнес-івент [6, c. 18].
Бізнес-івент реалізується таким чином:
I етап - розробка івенту (pre-event);
II етап - проведення бізнес-івенту;
III етап - оцінювання результатів івенту (post-event).
Бізнес-івент являє собою складне явище, в основі якого лежить звичайний івент, який, проте, має ряд особливостей та метою якого є досягнення бізнесових цілей компанії. Ділові івенти мають ряд особливостей. По-перше, бізнес-івенти при всіх своїх можливих відмінностях завжди залишаються спеціальними заходами, тому мають такий самий набір обов'язкових компонентів, як і будь-які інші івент-проекти. Наприклад, у межах ділових івентів максимально важлива режисура, хоча деякі організатори, як показує практика, помилково вважають, що грамотно побудована програма заходу - це особливість розважальних проектів. Подруге, бізнес-івенти, виходячи із самого визначення, повинні слугувати певним бізнес-цілям, що стоять перед компанією. Іншими словами, ефективний спеціальний діловий захід - це не просто зустріч людей, а чітко прорахований механізм, який вирішує сформульовані завдання незалежно від формату, використаних інструментів і будь-яких інших чинників.
Розробка івента складається, по-перше, з визначення завдань, що стоять перед проектом; по-друге, з аналізу цільової аудиторії івенту.
На підготовчому етапі (pre-event), перш за все, необхідно визначити завдання проекту. Завдання івенту певним чином будуть збігатись із цілями компанії та її стратегією. Завдання, які потрібно вирішити за допомогою проекту, не мають бути розмитими й абстрактними.
На етапі pre-event вирішуються питання необхідних ресурсів. Основою для планування ресурсів слугує структурний план проекту (СПП). З визначених у СПП робочих пакетів можуть бути виведені необхідні види ресурсів (робоча сила, обладнання, матеріали, грошові кошти). При великій кількості вивести їх на основі СПП досить складно, оскільки планування тримається не на дуже надійних показниках. По можливості краще прямо скористатися дослідними даними та знаннями експертів, щоб оцінити хоча б приблизний обсяг ресурсів. Ще однією підставою для планування може стати оцінка ресурсів. Вона дає можливість більш точного уявлення поставленої мети, без якого неможливо прорахувати витрати на проведення бізнес-івенту. Оцінки можуть підвищити точність прогнозу та скоротити ризик.
Аналіз цільової аудиторії івенту є дуже важливою процедурою його розробки. Не знаючи головного контингенту заходу, не можливо розробити програму, концепцію та контент івенту [7].
Діловий івент - це завжди робота з дуже специфічними аудиторіями, а саме з представниками органів влади, діловими колами, бізнесменами, що, у свою чергу, вимагає необхідності враховувати таку особливість, як обов'язкове дотримання протоколу.
Особливістю ділових спеціальних заходів є аудиторія та її роль у формуванні контенту проекту. Ключовими моментами є доречність і допустимість. Навіть найгеніальніша ідея може виявитися недоречною й недопустимою в рамках того чи іншого окремо взятого спеціального ділового заходу. Сучасна івент-практика знає сотні прикладів, коли, здавалося б, продуманий до дрібниць біз-нес-івент зазнав невдачі з вини лише одного з компонентів (приміром, механіка взаємодії з аудиторією), реалізація якого гостям здалася недоречною.
Багато в чому успіх кожного бізнес-івенту залежить від розуміння організатором комунікаційних особливостей тієї аудиторії, з якою йому доведеться працювати. Наприклад, у кожній без винятку індустрії існує свій специфічний жаргон, зрозумілий лише її (індустрії) представникам.
На стадії pre-event дуже важливо врахувати такі моменти:
- формування контенту заходу;
- механіка представлення контенту аудиторії;
- режисура івенту.
Контент (англ. content - вміст) - будь-яке інформаційно значуще наповнення інформаційного ресурсу (наприклад, веб-сайта) -тексти, графіка, мультимедіа - вся інформація, яку користувач може завантажити на диск комп'ютера з дотриманням відповідних законів, як правило, тільки для особистого користування.
Перше, про що необхідно пам'ятати, це наочність контенту. Так, характер проекту може бути абсолютно різним (від спеціального заходу, "що продає", до, приміром, круглого столу з конкурентами), але контент у будь-якому разі має бути максимально наочним. Багато івент-експертів вважає, що якщо в рамках ділового спеціального заходу є можливість ілюструвати контент, то це треба обов'язково робити. У цій галузі івент-маркетингу взагалі в більшості ситуацій виступи варто супроводжувати відеорядом [3].
Досить відпрацьованою та продуманою має бути режисура івенту. Ділові люди цінують свої гроші та свій час, тому все має бути розраховано до хвилини.
Бізнес-івент має складатись з двох компонентів: ділової та розважальної частин (entertaining component).
Розважальна частина в бізнес-івенті має бути обов'язково. Це може бути навіть не окрема частина події, а загальна форма подання ділової інформації. Бізнес еволюціонує, він уже далекий від формалізму, а люди страждають від дефіциту уваги через інформаційні перевантаження, постійну зайнятість. Розважати доводиться всіх - від власних співробітників до ділових партнерів. Звичайно, не потрібно переходити межі та влаштовувати екзотичні вечірки. Але попрацювати над креативною зустріччю гостей, створенням незвичайних презентацій і ефектним завершенням івенту варто.
Оцінювання результатів бізнес-івенту (post-event) є досить важливим процесом. Не проаналізувавши свої помилки у проведеному заході, не варто розробляти наступний івент. Завдання, що були поставлені на етапі pre-event мають бути виконані. Доречно створити зворотний зв'язок з відвідувачами бізнес-заходу. Відповідаючи на нескладні запитання, відвідувачі вкажуть на помилки та недоліки заходу. Це допоможе в розробці наступного івенту.
У ході розробки та проведення бізнес-івенту організатори допускають помилки, що є типовими. Головними недоліками у проведенні та організації бізнес-заходу є такі:
- надмірний формалізм (у межах бізнес-івентів ідеться про серйозні речі, але це не означає, що має бути "суха" манера подання інформації, жорсткі межі між виступаючими та аудиторією, відсутність креативу);
- нехтування новітніми методиками й технологіями. Ряд організаторів ділових спеціальних заходів вважає, що контент у рамках таких проектів має переважне значення, а форма його подання не відіграє взагалі ніякої ролі. У результаті ми отримуємо десятки сірих івентів-близнюків, які просто не відрізняються один від одного, а від проекту до проекту змінюються лише цифри на графіках та доповідачі. Однак, як показує досвід, чим яскравішою та цікавішою буде форма подання інформації, тим краще вона (інформація) буде засвоєна;
- неувага до просування проекту. У рамках targeted business events (цілеспрямовані бізнес-заходи) є кілька варіантів, які в ідеалі потрібно використовувати в комплексі: робота безпосередньо з потрібними людьми (на тому рівні, на якому необхідно), активне просування проекту за допомогою доступних каналів (у бізнес-івенту має бути статус, інакше він нікому не цікавий).
Уникнення цих помилок позитивно позначиться на результатах проведення івенту.
Як приклад успішного ділового кейса можна навести церемонію закладення першого каменя Китайського ділового центру "Парк Хуамін" у Москві. У заході взяли участь разом із журналістами 500 осіб. Прес-захід відвідали понад 40 ЗМІ, у тому числі дев'ять провідних російських телеканалів, при тому, що день проведення заходу, 12 червня, був святковим, вихідним днем, протягом якого проходило безліч інших розважальних заходів, організованих на державному рівні. За підсумками заходу вийшло понад 50 публікацій (ТБ, ЗМІ, Інтернет, інформаційні агентства).
Спеціальні ділові заходи - це відмінний інструмент, за допомогою якого можна вирішувати багато бізнес-завдань. Однак для досягнення максимальної ефективності подібних проектів необхідно розуміти, що вони одночасно лежать у двох площинах: івент-маркетингу і безпосередньо бізнес-активності компанії.
IV. Висновки
Таким чином, здійснено спробу вирішити актуальне наукове завдання - сформувати сучасну методику розробки та організації бізнес-івентів.
Кожен етап, починаючи від створення ідеї та концепції івента, має бути чітко спланований та проконтрольований. Для бізнес-івенту необхідно чітко поставити бізнесові цілі. Це полегшить оцінювання ефективності проведеного івенту.
Особливістю ділових спеціальних заходів є специфічна аудиторія та її роль у формуванні контенту й концепції проекту. Головне - це доречність і допустимість.
Потрібно пам'ятати, що бізнес-івент - це все-таки подія, урочистий захід, тому не можна забувати про розважальну частину івенту. Ретельно продумані режисура та контент івенту можуть дати гарний результат.
Оцінювання результатів бізнес-івенту (post-event) є дуже важливим процесом. Не проаналізувавши свої помилки під час проведення заходу, не варто розробляти наступний івент. Завдання, що були поставлені на етапі pre-event мають бути виконані. Доречно створити зворотний зв'язок з відвідувачами бізнес-заходу. Це вкаже на помилки проведеного ділового івенту та вплине на розробку наступного івенту.
Необхідно пам'ятати про основні помилки івенторів при розробці та проведенні біз-нес-івентів, а саме: надмірний формалізм, нехтування новітніми методиками й технологіями, неувага до просування проекту. Бізнес-івент не має перетворюватись на шоу, проте він має бути яскравим і несхожим на звичайне засідання акціонерів чи звичайне зібрання.

Література
1. Шмитт Б. Бизнес в стиле шоу: маркетинг в культуре впечатлений / Б. Шмитт и др. -М. : Вильямс, 2005. - С. 14-49.
2. Кацадзе Н. Антикризисные формулы для ивент-агентств / Н. Кацадзе // About Event. - 2009. - № 2. - С. 28-34.
3. Крысов. А. Разрабатываем деловой ивент [Электронный ресурс] / А. Крысов. - Режим доступа: event-consulting.info/ a2710-razrabatyvaem-delovoj-ivent.html.
4. Назимко А. Событийный маркетинг: руководство для заказчиков и исполнителей / А. Назимко. - М. : Вершина, 2006. -С. 5-94.
5. Пасмуров А. Как эффективно подготовить и провести конференцию, семинар, выставку / А. Пасмуров. - СПб. : Питер, 2006. - С. 25-49.
6. Романцов А.Н. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации / А.Н. Романцов. - Дашков и Ко, 2009. - С. 14-19.
7. Сондер М. Ивент-менеджмент: организация развлекательных мероприятий: техники, идеи, стратегии, методы / М. Сондер. - М. : Вершина, 2006. -С. 15-28.
8. Хальцбаур У. Event-менеджмент / [У. Хальцбаур и др.]. - М. : Эксмо, 2007. - С. 11-19.
9. Хамініч С.Ю. Стратегічне планування на підприємствах: теоретико-методоло-гічний аспект / С.Ю. Хамініч // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. - Вип. 249 : в 6 т. - T. 5. -С.1317-1322.

Держава та регіони, Серія: Економіка та підприємництво 2010 р., № 4, c. 62-65

Похожие статьи:

Больше научных статей можно найти на главной странице научной периодики Firearticles.com