Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Сутність, роль і функції індивідуальної думки працівника у мотивуванні персоналу машинобудівних корпорацій - Жуковська Т. О., Кудря Я. В.

У статті наведено результати дослідження однієї з актуальних проблем управління акціонерними підприємствами в національному машинобудуванні, а саме: врахування фаховими керівниками індивідуальної думки працівників у мотивуванні персоналу корпорацій верстато-інструментального профілю (ВІП). Проаналізовано сутнісно-змістовне наповнення терміна «виробничо-соціальна індивідуальна думка працівника кадрового апарату» як поняття менеджменту акціонерного підприємства і категорії корпоративного управління. Запропоновано визначення терміна «виробничо-соціальна індивідуальна думка працівника кадрового апарату».
Ключові слова: корпорація верстато-інструментального профілю, виробничо-соціальні інтереси, потреби, учасники акціонерних відносин, фахові керівники, кадровий апарат, індивідуальна думка працівника.

Генезис інноваційної діяльності підприємств - Ясир А. М.

У статті розкрито економічний зміст і функції інновацій, автором запропоновано власне визначення інноваційної діяльності. Розглянуто різновиди основних видів інноваційної діяльності підприємства, проаналізовано й удосконалено найпоширеніші класифікації інновацій.
Ключові слова: Підприємство, оцінка, класифікація, діяльність, економіка, капітал, виробництво.

Інституційна теорія: зміст, еволюція та сучасне застосування - Козаченко Г .В., Пантюхін В. О.

Розглянуто зміст інституційної теорії, "старого" та "нового" інституціоналізму, її основних підходів та показано значення їх вивчення та застосування в управлінні діяльністю українських підприємств.

Аналіз інструментарію концепції постійного удосконалення - Бондаренко С. С.

Розглянуті інструменти, за допомогою яких реалізується концепція постійного удосконалення: система «Бережливе виробництво», система «5S», система «Точно вчасно», цикл PDCA, гуртки контролю якості.

Кластерний підхід організації виробничої взаємодії підприємств - Кузьменко Р. В.

Кластери розглядаються як одна з ефективних форм організації взаємодії підприємств різних галузей, об'єднань, наукових установ з метою підвищення конкурентоспроможності продукції, підприємств і регіонів.

Розвиток інформайційної системи підприємства - Степанова О. М.

Обґрунтовано використання стратегічного підходу щодо розвитку інформаційної системи підприємства. Запропоновано засіб розробки ІТ-стратегії на основі адаптованої моделі інформаційної системи за методом Захмана.

Ефективність використання основних виробничих фондів та розробка пропозицій щодо її поліпшення - Чорна І. О.

У статті розкрито роль аналізу та структури стану основних виробничих засобів, важливі фактори, що впливають на рівень ефективності їх використання.
Ключові слова: Основні засоби, амортизація, ефективність, основні фонди, рентабельність, фондовіддача, фондомісткість.

Організаційно-економічний механізм регулювання та запобігання банкрутству суб’єктів господарювання - Матвієць М. В.

У статті досліджено сучасний стан інституту банкрутства в Україні, його економічні та юридичні аспекти. Виділено ряд концептуальних вимог, які забезпечують гарантований успіх державного регулювання, що є своєрідною критеріальною основою для вибору шляхів удосконалення державного регулювання банкрутства суб'єктів господарювання. Розглянуто ключові напрями й методи державного регулювання банкрутства. Запропоновано ряд заходів щодо державного регулювання та запобігання банкрутству суб'єктів господарювання.
Ключові слова: Суб'єкт господарювання, банкрутство, держава, заходи, регулювання, рівні, напрями, програма

Упорядкування понятійного апарату при дослідженні інтелектуального капіталу на рівні особистості, організації й території - Голощапова О. В.

У статті розглянуто поняття інтелектуальних ресурсів, активів і капіталу, наведені визначення цих термінів, які найчастіше вживаються як синоніми. Визначено відносини власності щодо орендованих нематеріальних ресурсів у вигляді інтелекту співробітників, трудових ресурсів. Проаналізовано розбіжності між інтелектуальним капіталом на рівні індивіда, організації й території. Охарактеризовано основні фактори, що впливають на формування інтелектуального капіталу суспільства, нації, країни.
Ключові слова: Інтелектуальний капітал, керування знаннями, нематеріальні активи, конкурентоспроможність, корпоративна культура.

Стратегічний аналіз як передумова диверсифікації фірми - Кутідзе Г. М.

Розглянуто теоретичні підходи до змісту стратегічного аналізу та визначено його особливості при прийнятті рішення про диверсифікацію діяльності фірми. Визначено послідовність етапів технології стратегічного управління та місце стратегічного аналізу в цьому процесі.
Ключові слова: Стратегічний аналіз, стратегія зв'язаної диверсифікації, стратегія незв'язаної диверсифікації, стратегічні відповідності, синергетичний ефект.