Партнерство бізнесу й університетів як умова інноваційного розвитку країни

Через консерватизм сучасної освіти її зміст і характер не відповідають новим суспільним вимогам, що негативно позначається на кадровому забезпеченні бізнес-структур. Запропоновано систему партнерства бізнесу й університетів як засіб ефективного розв'язання означеної проблеми.

Активізація підприємницького потенціалу регіону в умовах економічної нестабільності

Розглянуто проблему підвищення ефективності підприємницького потенціалу регіону. На основі соціологічного моніторингу з'ясовано основні бар'єри, що гальмують розвиток підприємництва, обґрунтовано пропозиції з активізації підприємницької діяльності в регіоні. Встановлено, що проблема активізації підприємницького потенціалу як однієї з головних передумов виходу економіки з кризового стану потребує формування ефективних механізмів підтримки та розвитку ділової активності населення.
Ключові слова: активізація, підприємництво, бар'єри, ефективність, розвиток.

Чим приваблива для інвестора Львівська область?

Здійснено оцінку прямих іноземних інвестицій Львівщини. Визначено чинники привабливості Львівської області для іноземних інвесторів, на основі чого окреслено найбільш привабливі сфери вкладення інвестицій. Встановлено, що основними чинниками, на які інвестор повинен звертати увагу у виборі Львівської області для інвестування, є: значний ресурсний потенціал; дешева та готова до праці робоча сила; значна площа вільної території для розташування підприємств; сприятливе для інвестицій розташування області тощо.
Ключові слова: інвестиції, інвестор, інвестиційна позиція, зовнішньоекономічна діяльність.

Перспективні напрямки сімейного бізнесу

Розглянуто роль і місце сільського зеленого туризму в розвитку національної економіки; перспективи розвитку малого туристичного бізнесу в сільській місцевості, проблеми вирішення зайнятості для міського та сільського населення. У світі сільський зелений туризм розглядається як альтернатива сільському господарству за величиною отриманих прибутків.

Оцінка частки недержавного інвестора при здійсненні додаткової емісії акцій генеруючої компанії електроенергетики - Лежепьокова В. Г.

Запропоновано підхід до оцінки частки інвестора при залученні додаткового акціонерного капіталу генеруючою компанією електроенергетики, який враховує погашення боргових зобов'язань та базується на інтегральній оцінці вкладених та реінвестованих коштів.

Ресурси як складник організаційної спроможності некомерційних недержавних організацій, що сприяють діяльності суб’єктів малого підприємництва - Логачова С. С.

Виділені та розглянуті основні ресурси некомерційних недержавних організацій, що сприяють діяльності суб'єктів малого підприємництва.

Аудит витрат в обґрунтуванні тарифів на житлово-комунальні послуги - Чиж В. І.

Розглянуто сутність та послідовність аудиту витрат для економічного обґрунтування тарифів на житлово-комунальні послуги. Доведено, що проведення аудиту сприяє виявленню непродуктивних витрат і внутрішніх резервів підприємств; підвищує їх відповідальність за економічне обґрунтування тарифів на послуги, що надаються; посилює об'єктивність в ухваленні рішень регулюючими органами по встановленню тарифів на житлово-комунальні послуги.

Сек'юритизація іпотечних активів: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні – Тригуб О. В.

Розглядаються теоретичні засади секюритизації іпотечних активів, а також проблеми та перспективи її впровадження в Україні.

Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України - Панухник О. В.

У статті розглянуто проблему удосконалення методичного забезпечення стратегічного планування в Україні в контексті інтеграційних процесів. Обґрунтовано необхідність розробки нових методичних підходів до стратегічного планування на різних ієрархічних рівнях національної економіки.
Ключові слова: стратегічне планування, ієрархічні рівні національної економіки, методика стратегічного планування, стратегія.

Україна та Росія на шляху до Європи - Кельдер Т. Л., Гнатків В. І., Шмиголь Н. М.

У статті здійснено порівняльний аналіз євроінтеграційних перспектив України та Росії. На основі конкретних фактів доведено, що корективи України в цьому напрямі більш вагомі, ніж Росії.
Ключові слова: Глобалізація, вестернізація, цивілізацій-ний злам, євроінтеграція, цивілізаційна ідентичність, ЄЕП (єдиний економічний простір), геополітика.