Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей
Статтю присвячено визначенню показників фінансових планів. Здійснено деталізацію показників фінансових планів за видами фінансового планування.
Ключові слова: довгострокове фінансове планування, середньострокове фінансове планування, короткострокове фінансове планування, фінансовий план.

Постановка проблеми. Важливим моментом методичного забезпечення фінансового планування на підприємстві є визначення складу показників і форми фінансового плану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що в сучасній науковій економічній літературі представлена значна кількість форм фінансових планів підприємства, які мають різний склад планових показників. Ця проблема розглядалася І.Т. Балабановим [5], І.О. Бланком [6], О.П. Дугельним [7], O.O. Орловим [10] та іншими.
Метою дослідження є систематизація форм фінансових планів та планових показників, що входять до їх складу.
Основні результати дослідження. Введення фінансового планування почалося із Закону України «Про внесення змін до статті 20 Закону України «Про підприємства в Україні» від 21.09.2000 [2]. Відповідно до закону, державні підприємства самостійно складають річний фінансовий план. Підприємства інших форм власності розробляють і затверджують фінансові плани у порядку та в строки, визначені їхнім власником (власниками). Отже, з метою усунення негативних наслідків в управлінні державними підприємствами необхідно використовувати якісний підхід до фінансового планування на основі чіткого визначення планових показників, які входять до складу фінансових планів. Щодо державних підприємств існують законодавчі документи, які чітко визначають форму фінансового плану та склад його показників. Так, у додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 № 95-р «Про складання фінансових планів підприємств» наведено форму фінансового плану з переліком його показників [4]. Згідно з Наказом Міністерства економіки України від 31.03.2006 №117 «Про внесення змін до порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств», фінансовий план підприємства складається з таких розділів [3]:
1. Формування прибутку підприємства. Цей розділ фінансового плану включає такі групи показників:
- показники доходів: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); податок на додану вартість; інші непрямі податки; інші вирахування з доходу; чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; доходи від участі в капіталі; інші фінансові доходи та інші доходи; показник «усього доходів» визначається як сума чистого доходу від реалізації, інших операційних доходів, доходу від участі в капіталі, інших фінансових доходів;
- показники витрат: показник розміру собівартості реалізованої продукції; адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати; фінансові витрати; витрати від участі в капіталі; інші витрати; податок на прибуток від звичайної діяльності; усього витрат розраховується як сума всіх попередніх показників витрат;
- показники фінансового результату діяльності: валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції; фінансовий результат від операційної діяльності розраховується як різниця між алгебраїчною сумою валового прибутку (збитку) та іншого операційного доходу й адміністративними витратами, витратами на збут, іншими операційними витратами; фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування розраховується як різниця між алгебраїчною сумою фінансового результату від операційної діяльності, фінансових та інших доходів і фінансовими й іншими витратами; частка меншості - показник, що відображає частину чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству. Підприємства, які не мають дочірніх підприємств, даний показник не розраховують і не відображають у фінансовому плані;
- показник чистого прибутку (збитку) розраховується як різниця між сумою прибутку (збитку) від фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток від звичайної діяльності.
2. Розподіл чистого прибутку. Даний розділ містить показники відрахування частини прибутку: «державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами»; «господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України»; «відрахування до фонду дивідендів господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік» у тому числі «на державну частку»; «перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік у тому числі», «на державну частку». Нормативи перерахованих показників визначаються законодавством України та встановлюються Кабінетом Міністрів України. Також до цієї частини фінансового плану належать такі показники, як «залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)» та «інші фонди», що відображають суми відрахування до фондів відповідно до статей 75 і 87 Господарського кодексу України [1].
3. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів. Рядки даного розділу фінансового плану включають всі обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів. До поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету належать: податок на прибуток, акцизний збір; ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду; ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду; рентні платежі; ресурсні платежі; інші податки. Також у даний розділ фінансового плану включені «інші обов'язкові платежі», до яких відносять суми платежів, що сплачуються до місцевих бюджетів.
4. Таблиці: елементи операційних витрат (на виробництво, збут, управління тощо); капітальні інвестиції (це можуть бути: капітальне будівництво, придбання основних засобів, модернізація основних засобів, кредити банків тощо); коефіцієнтний аналіз; рух грошових коштів. Рух грошових коштів має відображати фактичний і плановий рух коштів.
5. Довідка до фінансового плану, яка містить: дані про підприємство; перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану; інформація про проекти, під які планується залучати кредитні кошти; інша інформація.
Отже, у фінансовому плані державного підприємства відображаються обсяги планових надходжень і спрямування коштів з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства. В результаті фінансове планування на підприємстві зводиться лише до планування доходів, витрат і грошових коштів.
Для підприємств інших, недержавних форм власності ситуація є більш складною, оскільки розмаїття форм фінансових планів, яке наведено в сучасній літературі, та груп показників, що входять до їх складу, не може орієнтувати управлінців на організацію ефективного фінансового планування.
Так, О.О. Орлов вважає, що форма фінансового плану включає три планових документи [10]: план прибутків і збитків, план (прогноз) руху грошових коштів, балансовий план. До основних показників плану прибутків і збитків вчений відносить: виручку від реалізації продукції, змінні витрати, маржинальний прибуток, умовно постійні витрати, прибуток до оподаткування, податок на прибуток, чистий прибуток. У плані руху грошових коштів О.О. Орлов пропонує відображати такі показники: чистий прибуток, амортизацію, зростання дебіторської заборгованості, зростання товарно-матеріальних цінностей, зростання кредиторської заборгованості, зростання заборгованості із податків, чистий грошовий потік за рахунок виробничої діяльності, придбання основних коштів, одержання кредиту, погашення позики, готівка на початок періоду, готівка на кінець періоду. Балансовий план у загальному вигляді включає: активи (поточні активи, оборотний капітал, основний капітал) та пасиви (короткострокові зобов'язання, поточні пасиви, довгострокові зобов'язання, довгострокові пасиви, власний капітал, початковий капітал, нерозподілений прибуток).
І.О. Бланк розширює форму фінансового плану підприємства та склад його показників [6]. Так, вчений виділяє форму довгострокового фінансового плану за найважливішими напрямками фінансової діяльності підприємства. План включає показники: суму активів; структуру капіталу (співвідношення власного та позикового його видів); обсяг реального інвестування; сума чистого прибутку; рентабельність власного капіталу; суму амортизаційного потоку; співвідошення розподілу чистого прибутку; чистий грошовий потік; ринкову вартість підприємства. На базі розробленого довгострокового фінансового плану І.О. Бланк розглядає форми фінансового плану поточного планування та визначає показники, які входять до цих планів:
1. План доходів і витрат від операційної діяльності. Один з основних видів поточного фінансового плану, показники цього плану є початковою базою розробки інших поточних фінансових планів. Метою розробки цього плану є визначення суми чистого прибутку від операційної діяльності підприємства. План включає такі планові показники: валовий дохід від реалізації продукції; податкові платежі; чистий дохід від реалізації продукції; витрати; маржинальний прибуток від реалізації продукції; валовий прибуток від реалізації продукції; чистий прибуток від реалізації продукції.
2. План надходження та витрачання грошових коштів, який відображає грошові потоки підприємства. Метою розробки плану є визначення обсягу та джерел формування фінансових ресурсів, розподілу фінансових ресурсів за напрямками діяльності. Показники, які відображаються в даному плані, можна поділити на чотири групи:
- грошові потоки від операційної діяльності (надходження грошових коштів від реалізації продукції; інші надходження грошових коштів у процесі операційної діяльності; разом валовий додатній грошовий потік від операційної діяльності; витрати грошових коштів на виробництво та реалізацію продукції (без амортизаційних відрахувань); податки та збори, що сплачуються за рахунок доходів (ті, які входять в ціну продукції); податки та збори, що сплачуються за рахунок прибутку; разом валовий від'ємний грошовий потік від операційної діяльності; сума чистого грошового потоку від операційної діяльності);
- грошові потоки від інвестиційної діяльності (надходження грошових коштів від реалізації основних засобів і нематеріальних активів; надходження грошових коштів від реалізації довгострокових фінансових інструментів; надходження грошових коштів від запланованої реалізації власних акцій; прогнозована сума дивідендів і відсотків за довгостроковими фінансовими інструментами; разом валовий додатній грошовий потік від інвестиційної діяльності; придбання основних засобів; придбання нематеріальних активів; придбання довгострокових фінансових інструментів; викуп власних акцій; разом валовий від'ємний грошовий потік від інвестиційної діяльності; сума чистого грошового потоку інвестиційної діяльності);
- грошові потоки від фінансової діяльності (додатковий капітал від зовнішніх джерел; довгострокові кредити та займи; короткострокові кредити та займи; грошові кошти цільового фінансування; валовий чистий додатковий грошовий потік від фінансової діяльності; виплата боргу за довгостроковим та короткостроковим кредитам та займам; виплата відсотків акціонерам підприємства; валовий чистий від'ємний грошовий потік від фінансової діяльності; сума чистого грошового потоку від фінансової діяльності);
- грошові потоки по підприємству в цілому (залишок грошових коштів на початок періоду; валовий додатній грошовий потік (надходження грошових коштів); валовий від'ємний грошовий потік (витрачання грошових коштів); чистий грошовий потік; залишок грошових коштів на кінець періоду).
3. Балансовий план. Метою розробки балансового плану є визначення необхідного приросту окремих видів активів з забезпеченням їхньої внутрішньої збалансованності, а також формування оптимальної структури капіталу, яка забезпечує достатню фінансову стійкість підприємства. Баланс містить такі показники: актив (основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, необоротні активи, запаси товарно-матеріальних цінностей, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, оборотні активи, витрати майбутніх періодів); пасив (власний капітал, боргові зобов'язання, довгострокові кредити банків, короткострокові кредити банків, кредиторська заборгованість, доходи майбутніх періодів).
Наведені форми фінансового плану містять так звані зведені показники фінансового планування, але для їх отримання необхідно зробити попередній розрахунок певної групи показників. Отже, крім перерахованих видів фінансових планів, на підприємстві необхідно розробляти й інші види планів, які є більш детальними. Так, І.Т. Балабанов доповнює дану форму фінансового плану підприємства такими плановими документами [5]: кредитний план; касовий план; платіжний календар; план валютних доходів і витрат. Кредитний план повинен містити дати виплати кредиту, строки кредиту, суму кредиту, суму погашення кредиту, відсотки за кредитом. Касовий план містить такі показники: надходження готівки, товарообіг від реалізації продукції, інші надходження, разом надходжень, витрачання готівки, витрати грошових коштів на оплату праці, витрати на відрядження, господарчо-операційні витрати, розрахунок виплат заробітної плати у фонд оплати праці, податки, добровільне страхування.
Платіжний календар містить такі статті:
- витрати грошових коштів, до яких належать невідкладні потреби, заробітна плата, податки, оплата рахунків продавців за товарно-матеріальні цінності, прострочена кредиторська заборгованість, погашення позики банку та відсотків за кредит;
- надходження грошових коштів, до яких належать надходження від реалізації продукції, реалізації непотрібних товаро-матеріальних цінностей, надходження простроченої дебіторської заборгованості;
- балансуючі статті. До них належать перевищення надходжень над витрачаннями та перевищення витрачань над надходженнями.
Для підприємств, які займаються виробництвом продукції, доцільно складати плани:
- закупівель матеріалу, в якому відображати потребу у матеріалі, запаси матеріалу на кінець періоду та на початок нового періоду, обсяг закупівель поточного періоду;
- оплати праці, в якому вказувати планові витрати праці в натуральному виразі (люд.-годинах) для всіх категорій робітників, які беруть участь у виробництві даної продукції, а також погодинні тарифні ставки оплати праці для кожної категорії робітників;
- прямих матеріальних витрат, в якому відображати потребу в матеріалах, запчастинах, електроенергії для виробництва;
- виробничих накладних витрат, що відображав би витрати на послуги сторонніх організацій (як приклад, покупна енергія, реклама, транспортні витрати, дослідження ринку тощо);
- собівартості продукції. В цьому плані доцільно відображати показники вищенаведених планів, а саме: показники прямих матеріальних витрат, витрат на оплату праці, виробничих накладних витрат та, як результат, показник собівартості реалізації продукції, що є алгебраїчною сумою трьох попередніх показників.
Оскільки фінансове планування - це не тільки процес складання планів, але й процес контролю за виконанням плану та аналізу причин відхилень факту від плану, то доцільно доповнити склад показників фінансових планів, які пропонуються вищеназваними вченими. Дані показники можуть бути використані для оцінки фінансового стану підприємства. Так, Н.П. Любушин пропонує такі групи показників, які характеризують різні аспекти діяльності підприємства [9]:
- загальні показники (середньомісячний виторг, середньомісячна чисельність працівників);
- показники платоспроможності та фінансової стійкості (загальна платоспроможність, коефіцієнт заборгованості за кредитами банків, коефіцієнт заборгованості інших організацій, коефіцієнт заборгованості фіскальній системі, коефіцієнт внутрішнього боргу, ступінь платоспроможності за поточними обов'язками, коефіцієнт покриття поточних обов'язків обіговими активами, власний капітал в обороті, частка власного капіталу в обігових коштах, коефіцієнт автономії);
- показники ділової активності (коефіцієнт забезпечення обіговими коштами, коефіцієнт обігових коштів у виробництві);
- показники рентабельності (рентабельність обігового капіталу, рентабельність продажів);
- показники інтенсифікації процесу виробництва (середньомісячний виторг від одного працівника, ефективність позаобігового капіталу);
- показники інвестиційної активності;
- показники виконання обов'язків перед бюджетами різних рівнів державними позабюджетними фондами (коефіцієнти виконання поточних обов'язків перед бюджетом, місцевими бюджетами, державними позабюджетними фондами).
Розмаїття показників фінансових планів у сучасній науковій економічній літературі не може сприяти організації ефективного фінансового планування. Зважаючи на це, слід чітко з'ясувати перелік показників фінансового плану та систематизувати показники за видами фінансового планування. Показники фінансового плану доцільно визначати виходячи із завдань, які стоять перед кожним із видів фінансового планування. Необхідно розглянути показники перспективного, поточного та оперативного фінансового планування.
Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показники, пропорції і темпи розширеного відтворення і є головною формою реалізації мети підприємства. Система стратегічних цілей фірми повинна формуватися чітко і коротко, відображаючи кожну з цілей у конкретних показниках (нормативах), таких як: середньорічний темп зростання власних фінансових ресурсів, які формуються з власних джерел; сума активів; структура капіталу (співвідношення позикового та власного капіталу); обсяг реального інвестування; сума чистого прибутку; рентабельність власного капіталу; сума амортизаційного потоку; співвідношення розподілу чистого прибутку на нагромадження та споживання; чистий грошовий потік; ринкова вартість підприємства.
Для отримання вищенаведених показників слід застосовувати низку коефіцієнтів. Так, для визначення структури капіталу обчислюють коефіцієнт фінансової стійкості, що відображає співвідношення позикового та власного капіталу. Існує декілька методів для розрахунку даного коефіцієнта. Залежно від методу розрахунку використовуються різні показники, які необхідно теж включити до переліку показників перспективного фінансового планування, а саме: співвідношення оборотних та необоротних активів; довгострокові зобов'язання; поточні зобов'язання; короткострокові кредити; кредиторська заборгованість; сума власного капіталу. Для розрахунку коефіцієнта рентабельності власного капіталу необхідно визначити показники чистого прибутку та власного капіталу. Для визначення ринкової вартості підприємства необхідними є показники рентабельності сукупного та рентабельності власного капіталу.
Середньострокове фінансове планування полягає в розробці конкретних видів поточних фінансових планів, які дають можливість підприємству визначити на майбутній період усі джерела фінансування його розвитку, сформувати структуру доходів і витрат, забезпечити постійну платоспроможність. Отже, у процесі поточного фінансового планування доцільно використовувати такі основні показники: виручка від реалізації; змінні витрати; постійні витрати; маржинальний дохід, що є сумою прибутку, постійних і змінних витрат; валовий прибуток; чистий прибуток; обсяг продажу; на основі постійних і змінних витрат доцільно розраховувати точку беззбитковості діяльності підприємства, тобто мінімальний обсяг реалізації продукції, за якого виробництво є беззбитковим.
Для розрахунку показника постійних витрат необхідно визначити показники, які входять до складу цих витрат: амортизаційні відрахування; адміністративні витрати; витрати на виробництво (утримання офісних приміщень, витрати на службові відрядження адміністративно-управлінського персоналу, утримання технологічного обладнання та легкового транспорту, канцелярські, поштові, телефонні, телеграфні витрати, заробітна плата адміністративно-управлінському персоналу, плата за електроенергію, крім витрат цих ресурсів на технологічні потреби, страхування робітників за рахунок підприємства, орендна плата та рентні платежі [7]).
В процесі оперативного фінансового планування здійснюється розробка комплексу короткострокових планових завдань. Даний вид планування здійснюється для контролю за надходженнями коштів і витрачанням фінансових ресурсів. Завданням оперативного планування є складання платіжного календаря, касового плану та розрахунок потреби у короткостроковому кредиті. До показників оперативного фінансового планування слід віднести: надходження готівки (від реалізації продукції, непотрібних товарно-матеріальних цінностей); витрати готівки (на оплату праці, службові відрядження, господарсько-операційні потреби, добровільне страхування, фонд оплати праці); суму кредиту, суму відсотків за кредитом, суму погашення кредиту; прострочену дебіторську та кредиторську заборгованість.
Висновки. Таким чином деталізація показників фінансових планів за видами планування дозволить більш повно оцінити фінансовий стан підприємства, виявити резерви для підвищення ефективності діяльності підприємства. Ступінь деталізації показників кожного з видів фінансового плану доцільно визначати підприємством самостійно з урахуванням специфіки його діяльності, а також практики організації фінансового планування на підприємстві.

Література
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV
2. Про внесення змін до статті 20 Закону України »Про підприємство в Україні»: Закон України від 21.09.2000 №1963-III
3. Про внесення змін до порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств: Наказ Міністерства економіки України від 31.03.2006 №117
4. Про складання фінансових планів підприємств: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 №95
5. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. - 2-е изд., доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 208 с.
6. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - Т. 1. - 624 с.
7. Дугельный А.П., КомаровВ.Ф. Бюджетное управление предприятием. - 3-е изд. - М.: Дело, 2007. - 432 с.
8. Кислов Д. Реализация и контроль финансовых планов // Менеджмент и менеджер: Стратегия менеджмента, организация оргструктуры.- 2007 - №3. - С. 21-24.
9. Любушин Н.П. Анализ финансового состояния организации: Учеб. пособие. - М.: Эксмо, 2007. - 256 с.
10. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. - К.: Скарби, 2002. - 336 с.
11. Уолш К. Ключові фінансові показники: аналіз та управління розвитком підприємства / Пер. з англ. - К.: Наукова думка, 2001. - 378 с.

Радзівілл В. Ю.: Актуальні Проблеми Економіки 2009 р., № 12(102), с. 98-105

Похожие статьи:

Больше научных статей можно найти на главной странице научной периодики Firearticles.com