Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей
Розглянуто фінансову безпеку підприємства як рівень його фінансової захищеності та створення необхідних передумов його стійкого зростання. Запропоновано загальну схему процесу організації фінансової безпеки.
Ключові слова: фінансова безпека, фінансові ризики, суб'єкт господарювання.

Вступ. В умовах економіки перехідного періоду, що характеризується швидкими змінами умов і факторів внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства, загрозами його фінансовим інтересам з боку окремих суб'єктів господарювання, високим рівнем фінансових ризиків, важливим завданням щодо забезпечення життєздатності суб'єкта господарювання є гарантування фінансової безпеки підприємства.
Аналіз останніх наукових досліджень. Поступовий перехід економіки України на ринкові відносини водночас, по-перше, істотно ускладнює умови господарювання і, по-друге, сприяє зростанню конкуренції між суб'єктами господарювання, що може погіршувати їхній фінансовий стан і тим паче - призводити до банкрутства. Тому на порядок денний постає проблема гарантування в ринкових умовах фінансової безпеки вітчизняних підприємств шляхом запровадження відповідного механізму управління. Вивчення проблеми засвідчує, що на цей процес істотно впливає фінансове убезпечення на рівні національної економіки.
В Україні і за кордоном цією проблемою займалися О.І. Барановський, В.В. Бурцев, О. Д. Василик, М.Ю. Дмітрієва, М.М. Єрмошенко, Я. А. Жаліло, Н.П. Капустін, О.Ф. Новикова, Є.А. Олейніков, Г.А. Пастернак-Таранушенко та інші. Вирішенню окремих аспектів фінансового убезпечення на рівні суб'єктів господарювання приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні дослідники, як О.В. Ареф'єва, І.О. Бланк, А.Е. Воронкова, С.М. Ілляшенко, Г.В. Задорожний, Г.В. Козаченко, Л.А. Костирко, В.П. Пономарьов, О.О. Терещенко, В.В. Шликов та інші.
Метою нашого дослідження є визначення і обґрунтування основних складових фінансової безпеки та з'ясування основних критеріїв безпечного фінансового стану підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття "фінансова безпека" як самостійний об'єкт управління відносно нове. Його комплексно і досить детально розглядають сучасні дослідники на макрорівні в системі більш загальних категорій - "національній безпеці" або "економічній безпеці країни". На рівні суб'єктів господарювання комплексне дослідження суті поняття "фінансова безпека" як самостійного об'єкта управління в сучасній літературі вивчено ще не достатньо та ідентифікується здебільшого звичайно лише як один з елементів економічної безпеки.
Так, С.Ф. Покропивний вважає, що серед функціональних складових (фінансова, інтелектуальна й кадрова, техніко-технологічна, політико-правова, інформаційна, екологічна, силова) економічної безпеки саме фінансова складова вважається провідною й вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є "двигуном" будь-якої економічної системи [1].
Мельник Л.Г. визначає фінансову безпеку як внутрішньовиробничу складову економічної безпеки. У фінансовому менеджменті за достатньо глибоких досліджень окремих елементів економічної безпеки фінансова безпека підприємства, що пов'язана із забезпеченням його фінансової стійкості, нейтралізацією фінансових ризиків, у самостійний об'єкт управління також не виділена [2]. На сьогодні необхідним є комплексний підхід до уточнення методології фінансової безпеки підприємства, що забезпечує захист його фінансових інтересів у процесі розвитку, обумовлює її виокремлення в загальній системі управління підприємством. Тому виникає необхідність докладного розгляду змісту поняття "фінансова безпека підприємства", виявлення найбільш характерних її особливостей.
Поняття "фінансова безпека підприємства" є синтезованим, інтегруючим у собі важливі характеристики категорій "економічна безпека підприємства" та "фінанси підприємства", які досить детально розглядаються в сучасній літературі, що дає змогу використовувати їх теоретичну основу і методологічний апарат під час дослідження важливих змістовних характеристик поняття "фінансова безпека підприємства" як об'єкта управління.
Бланк І. А. виділяє такі істотні характеристики поняття "фінансова безпека підприємства": 1) як основа елемента системи його економічної безпеки; 2) як базове значення рівня і структури фінансового потенціалу підприємства в забезпеченні цілей його економічного розвитку. Ця роль визначається тим, що: фінансова діяльність дає змогу реалізувати економічну стратегію підприємства; операції, пов'язані з фінансовою діяльністю підприємства, мають стабільний характер, тобто здійснюються постійно; фінансова діяльність відіграє велику роль в забезпеченні стабілізації економічного розвитку підприємства загалом; ризики, які пов'язані з фінансовою діяльністю підприємства (фінансові ризики) за своїми негативними наслідками належать до категорії найбільш небезпечних.
Крім цього, фінансова безпека є системою кількісних і якісних параметрів фінансового стану підприємства, що в комплексі відображає рівень його фінансової захищеності. У цій характеристиці поняття "фінансової безпеки підприємства" можна виділити такі складові: фінансова безпека підприємства виражає визначений аспект його фінансового стану, що відображає той чи інший рівень його фінансової захищеності; фінансовий стан підприємства, що характеризує його фінансову безпеку, відображається визначеною сукупністю параметрів; параметри системи фінансової безпеки підприємства потребують чіткої якісної і кількісної детермінації.
Об'єктом фінансового убезпечення є сформована система пріоритетних збалансованих фінансових інтересів підприємства, що потребують захисту в процесі його фінансової діяльності. Обґрунтовуючи цю характеристику поняття фінансової безпеки підприємства, варто приділити особливу увагу на такі основні моменти: в системі фінансової безпеки підприємства розглядаються тільки пріоритетні фінансові інтереси, що відіграють найважливішу роль в забезпеченні його розвитку; система пріоритетних фінансових інтересів повинна охоплювати не тільки поточні, але й довготермінові їх види; пріоритетні фінансові інтереси підприємства в системі його фінансової безпеки повинні бути збалансовані з інтересами інших суб'єктів його фінансових відносин. Основою формування фінансової безпеки підприємства є ідентифікована система реальних і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру його фінансовим інтересам.
Розглядаючи цю характеристику, потрібно акцентувати увагу на таких основних положеннях: у системі фінансової безпеки підприємства ідентифікуються не тільки реальні, а й потенційні загрози; поняття фінансової безпеки охоплює захист його пріоритетних інтересів від загроз не тільки зовнішнього, а й внутрішнього характеру; загрози фінансовим інтересам підприємства генеруються дією не всієї сукупності факторів, що впливають на здійснення його фінансової діяльності, а лише окремих, які деструктивно впливають і потребують ідентифікації; серед усіх ідентифікованих загроз особливу увагу в системі фінансового убезпечення підприємства акцентує на найбільш небезпечних випадках.
Система фінансової безпеки підприємства припускає диференційований рівень кількісних і якісних параметрів захищеності фінансових інтересів, адекватних його фінансовій філософії. Отже, фінансова безпека підприємства є системою, що забезпечує стабільність важливих фінансових пропорцій розвитку підприємства, які формують захищеність його фінансових інтересів.
Водночас, розглядаючи фінансову безпеку підприємства як стабільну систему, треба приділити увагу на такі основні моменти: стабільність системи фінансової безпеки підприємства розглядається як її динамічна характеристика; стабільність системи фінансової безпеки підприємства не має абсолютного характеру; на окремих етапах свого розвитку система фінансової безпеки підприємства може змінюватися, виходячи на новий рівень параметрів своєї стабільності. Важливою цільовою спрямованістю системи фінансової безпеки підприємства є створення необхідних фінансових передумов стійкого зростання підприємства в поточному і перспективному періодах.
Фінансова безпека є універсальною категорією, що характеризує захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином. Фінансова безпека підприємства відображає захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також спроможність швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяльності. Зміст цього поняття містить у собі систему засобів, які забезпечують конкурентоспроможність і фінансову стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту працівників.
Вартий уваги і ресурсно-фунуціональний підхід, у рамках якого фінансову безпеку підприємства розглядають як такий стан корпоративних фінансових ресурсів і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам). Дещо по-іншому можна сформулювати визначення фінансової безпеки підприємства, якщо скористатись підходом, що зреалізований під час обґрунтування суті національної безпеки у ст. 8 ЗУ "Про основи національної безпеки України", як захищеність життєво важливих інтересів підприємства, забезпечення його сталого розвитку, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз економічним інтересам [5].
Дослідження фінансової безпеки суб'єктів господарювання на сьогодні є доволі проблемним. Наукових розробок у цій галузі знань практично немає. Значно більше уваги приділяється вивченню економічної безпеки підприємства загалом. Необхідність постійного дотримання фінансової безпеки зумовлюється об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень фінансової безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективне його керівництво і буде спроможним уникнути можливі загрози і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовищ.
Тому важливо зауважити, що джерелами негативних впливів на фінансову безпеку суб'єктів господарювання можуть бути:
1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, підприємств-конкурентів);
2) збіг об'єктивних обставин (стан фінансової кон'юнктури, наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні обставини тощо). Залежно від суб'єктної обумовленості негативні впливи на фінансову безпеку можуть мати об'єктивний і суб'єктивний характер. Об'єктивними вважаються такі негативні впливи, які виникають не з волі конкретного підприємства чи його працівників. Суб'єктивні впливи спостерігаються внаслідок неефективної роботи підприємства загалом або окремих його працівників (передусім керівників і функціональних менеджерів).
Головна мета фінансової безпеки підприємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і достатній потенціал розвитку в майбутньому. Тому до основних функціональних цілей фінансової безпеки віднесемо: забезпечення високої фінансової ефективності роботи; підтримку фінансової стійкості та незалежності підприємства; досягнення високої конкурентоспроможності; забезпечення високої ліквідності активів; підтримку належного рівня ділової активності; забезпечення захисту інформаційного поля і комерційної таємниці; ефективну організацію безпеки капіталу та майна підприємства, а також його комерційних інтересів.
Головна та функціональні цілі зумовлюють формування необхідних структуротвірних елементів і загальної схеми організації фінансової безпеки. Загальна схема процесу організації фінансової безпеки охоплює такі дії (заходи), що здійснюються послідовно або одночасно: 1) формування необхідних фінансових ресурсів; 2) загальностратегічне прогнозування та планування фінансової безпеки; 3) стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства; 4) загально-тактичне планування фінансової безпеки; 5) тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства; 6) оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства; 7) здійснення функціонального аналізу рівня фінансової безпеки; 8) загальне оцінювання досягнутого рівня фінансової безпеки.
Висновки. Отже, за результатами узагальнення теоретичних основ суті поняття "фінансова безпека підприємства", виявивши найбільш характерні її особливості, доцільно стверджувати, що це результат політики підприємства зі забезпечення належного рівня фінансової безпеки, який відображається кількісним та якісним детермінованим характеристикам фінансового стану, що забезпечує стабільну захищеність пріоритетних фінансових інтересів підприємства від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на основі фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової підтримки стійкого зростання в поточному і перспективному періодах.

Література
1. Економіка підприємства / за ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. - К. : Вид-во КНЕУ, 2001. - 528 с.
2. Економіка підприємства / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Г. Мельника. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2004. - 648 с.
3. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. - К. : Вид-во "Ельга", "Ника-Центр", 2004. - 784 с.
4. Лысенко Ю.Г. Корпоративное управление крупным промышленным комплексом / В.Н. Андриенко, Т.Ю. Беликова и др / под общ. ред. Ю.Г. Лысенко и В.Н. Андриенко. - Донецк ООО: "Юго-Восток, Лтд", 2003. - 327 с.
5. Україна. Закон. Про основи національної безпеки України - 2003 р. [Електронний ресурс]. - Доступний з zeda.zakon.ua.

Т. Г. Васильців, О. Р. Ярошко: Науковий вісник НЛТУ України 2011 р., № 21.02, с. 132-136

Похожие статьи:

Больше научных статей можно найти на главной странице научной периодики Firearticles.com