Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Підстави настання господарсько-правової відповідальності : теоретико-правові питання

У статті проаналізовано підстави господарсько-правової відповідальності в аспекті співвідношення законодавчих і теоретичних засад. Окреме місце присвячено аналізу господарського правопорушення як фактичної підстави господарської відповідальності.
Ключові слова: господарсько-правова відповідальність, господарське правопорушення, вина.

Заходи забезпечення провадження : особливості оскарження в адміністративному судочинстві

Статтю присвячено дослідженню проблем оскарження заходів забезпечення провадження в адміністративному судочинстві. Розглянуто особливості такого оскарження в адміністративному судочинстві.
Ключові слова: провадження в справах про адміністративні правопорушення, адміністративний суд, заходи забезпечення провадження, оскарження.

Аналіз психологічних чинників, які впливають на формування мотивації до професійної діяльності у майбутніх педагогів-біологів

У статті розглянуто та проаналізовано психологічні чинники, які впливають на формування мотивації до професійної діяльності у майбутніх біологів. В основу дослідження покладено психолого-педагогічний досвід, за допомогою якого виявлено особливості формування мотивації в майбутніх педагогів-біологів, основні шляхи самореалізації в професійній діяльності.

Партнерство бізнесу й університетів як умова інноваційного розвитку країни

Через консерватизм сучасної освіти її зміст і характер не відповідають новим суспільним вимогам, що негативно позначається на кадровому забезпеченні бізнес-структур. Запропоновано систему партнерства бізнесу й університетів як засіб ефективного розв'язання означеної проблеми.

Забезпечення адміністративного покарання при притягненні до відповідальності юридичних осіб

Питання притягнення до відповідальності юридичних осіб є достатньо проблематичним та актуальним.
Ключові слова: адміністративна відповідальність юридичних осіб

Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції

Корупція, що виникла в далекому минулому, супроводжує людство і в наш час, українська спільнота не є виключенням з цього сумного явища.
Ключові слова: механізм, корупція, запобігання, протидія, боротьба, публічна адміністрація, норма права, елементи

Активізація підприємницького потенціалу регіону в умовах економічної нестабільності

Розглянуто проблему підвищення ефективності підприємницького потенціалу регіону. На основі соціологічного моніторингу з'ясовано основні бар'єри, що гальмують розвиток підприємництва, обґрунтовано пропозиції з активізації підприємницької діяльності в регіоні. Встановлено, що проблема активізації підприємницького потенціалу як однієї з головних передумов виходу економіки з кризового стану потребує формування ефективних механізмів підтримки та розвитку ділової активності населення.
Ключові слова: активізація, підприємництво, бар'єри, ефективність, розвиток.

Особливості аудиту фінансової звітності промислових підприємств

Досліджено особливості аудиту фінансової звітності промислових підприємств. Обґрунтовано етапи здійснення перевірки у промисловості. Узагальнено основні процедури здійснення аудиту фінансової звітності промислових підприємств. Встановлено, що основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість промислового підприємства в особі його власників, держави в особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності.
Ключові слова: фінансова звітність, промислове підприємство, прибуток, платоспроможність, аудиторська перевірка, аудиторський висновок.

Організаційно-правові засади для забезпечення системи економічної безпеки підприємства

Висвітлено організаційно-правові заходи для забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Розглянуто основні причини, що негативно впливають на рівень силового складника економічної безпеки. Запропоновано механізм управління системою безпеки та перспективний план заходів щодо зниження ризиків реальних і потенційних загроз економічної безпеки підприємства.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, складники системи економічної безпеки підприємства, загрози, служба безпеки підприємства.

Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки

Проаналізовано роль і значення інновацій та їх державного регулювання в аграрній сфері. Запропоновано шляхи, які зумовлюють розвиток інноваційних процесів у сільському господарстві. Встановлено, всі учасники інноваційного процесу мають бути зацікавлені у поєднанні їхніх інтересів і зусиль у створенні і застосуванні нових знань і технологій з метою виходу на внутрішній і зовнішні ринки з високо-технологічною продукцією. У реалізації зазначеної взаємодії і створенні таким чином економіки, заснованої на знаннях, роль державної влади є стрижневою.
Ключові слова: інновації, державне регулювання, аграрне виробництво, сільськогосподарські підприємства.