Інноваційна модернізація вітчизняної економіки: стратегічні орієнтири та механізм їх реалізації

Світовий досвід розвитку передових країн переконує, що динамічне зростання витрат на інноваційні технології забезпечує нарощування й утримування ними конкурентоспроможного потенціалу.
Відновлення економічного зростання, про яке так бідкаються у владних структурах та безпосередньо у виробничих колах, нині неможливі без активного опанування інноваційного шляху розвитку.

Необхідність і проблеми формування інформаційного ринку: глобалізаційний вимір

У статті з теоретичних позицій аналізуються процеси та проблеми формування інформаційного суспільства, інформаційного ринку в глобалізаційному вимірі, також розглядається ситуація з формуванням економіки знань (К-суспільства) в Україні.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційний ринок, К-суспільство, інформаційно-інноваційна сфера.

Практичні проблеми організації управління та їх вирішення системно-семіотичними методами - Ханін І. Г.

У статті виявлено основні практичні проблеми організації управління, наголошено на необхідності розробки системно-семіотичного методу, який базується на знаннях зв'язків між ІТ та їх оточенням і здатний мінімізувати їх взаємний вплив.
Ключові слова: Об'єкт та система управління, інформаційні технології, системно-семіотична парадигма, організація управління національною економікою, менеджмент.

Зарубіжний досвід фінансового регулювання розвитку регіону - Журавель В. В.

Розглянуто зарубіжний досвід на прикладі таких зарубіжних держав, як Литва, Польща, Франція, Англія, Сполучені Штати Америки, Великобританія та інші країни, з якого деякі елементи Україна може втілити у сферу місцевих фінансів з урахуванням національних особливостей.

Платіжний баланс в системі українсько-білоруських економічних відносин - Журавльов О. В.

В статті проведено аналіз динаміки двосторонніх відносин України з Республікою Беларусь за умов глобалізації світової економіки та періоду світової фінансової кризи. Розкрито зміст поняття двостороннього платіжного балансу України з Республікою Беларусь, зроблений теоретичний аналіз та виявлені пріоритети основних позицій двостороннього платіжного балансу, визначені тенденції подальшого розвитку українсько-білоруських відносин. Окреслені передумови сучасного стану торговельно-економічного співробітництва та побудована модель його подальшого розвитку.