Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Державне регулювання театральної справи в СРСР: театральна реформа 1989–1990 рр. - Яблунівський С. В.

У статті розглянуто особливості театрального експерименту 1989-1990 рр. в СРСР, проаналізовано його вплив на розвиток відносин між державою і театром.
Ключові слова: Державне регулювання, культурна політика, театр, театральний експеримент, театральна реформа.

Обґрунтування теоретичних підходів до визначення механізму державного регулювання розвитку ринку страхових послуг - Андрєєва О. І.

Досліджено теоретичні підходи до змісту механізму державного регулювання розвитку ринку страхових послуг; обґрунтовано шляхи подальшого вдосконалення його сутності та змісту.
Ключові слова: Механізм державного регулювання, принципи, інструменти, методи державного регулювання.

Завдання інституціонального забезпечення державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери в Україні - Гурбик Ю. Ю.

Розглянуто завдання інституціонального забезпечення державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери в Україні. Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення та гармонізації з європейським законодавством нормативно-правової бази рекреаційно-туристичної сфери.
Ключові слова: Державне регулювання, рекреаційно-туристична сфера, нормативно-правова база, інституціональне забезпечення.

Формування економічної культури сучасного керівника навчального закладу - Іваницька О. М.

У статті розглянуто основні фактори і проблеми, що впливають на формування економічної культури сучасного керівника навчального закладу, та обґрунтовано прийняття відповідних державних рішень.
Ключові слова: Економічна культура, керівник навчального закладу.

Удосконалення механізмів державного управління у сфері реформування вищої освіти як одна із запорук якості навчання - Домбровська С. М.

Перехід країни до ринкової економіки зумовлює необхідність реформування вищої освіти, яке повною мірою сприяло б формуванню самостійного мислення особистості, посиленню індивідуального підходу до розвитку творчих здібностей, докорінному поліпшенню професійної підготовки спеціалістів, здатних працювати в нових умовах. У статті висвітлено результати досліджень процесів реформування вищої освіти в Україні, проаналізовано світові статистичні дані, нормативні документи, які регламентують формування освітянського простору, та результати зростання показників вищих навчальних закладів держав, процеси вдосконалення навчального процесу та труднощі, з якими зіткнулися українські вищі навчальні заклади.
Ключові слова: Вища освіта, реформа освіти, вищі навчальні заклади.

Основні підходи до визначення поняття “конституціоналізм” у сучасній науковій думці - Циверенко Г. П.

Статтю присвячено з'ясуванню змісту, особливостей і виокремлення характерних рис українського конституціоналізму. Проаналізовано проблеми теорії виокремлення конституціоналізму як явища.
Ключові слова: Верховенство права, конституціоналізм, Конституція України, принципи конституціоналізму.

Коран і Хадиси Імама Аль-бухарі про ставлення до сиріт та опіку - Анохін О. М.

Розкрито основи відносин опіки в мусульманському праві, особливо на рівні релігійно-правових джерел - Корану і Суни. Описана система приписів спрямована, на захист майна сиріт від несумлінного опікуна та на всебічне примноження їх майна. Особлива увага звертається на захист дівчат-сиріт, які перебувають під опікою своїх опікунів і виступають співвласниками майна.
Ключові слова: Коран, Суни, мусульманська община, опіка, майно.

Предмет місцевого референдуму в Україні: теоретичні та нормопроектні аспекти - Пиняк С. І.

Статтю присвячено актуальним проблемам теорії та практики місцевих референдумів в Україні, зокрема, питанням належного унормування предметів цієї форми локальної демократії на законодавчому рівні. На основі аналізу чинного законодавства про референдуми й огляду існуючих нині законопроектів у цій сфері увага акцентується на нагальній потребі в належному теоретико-методологічному забезпеченні нормо-проектних робіт у галузі референдного права. Пропонується надати територіальним громадам максимальну можливість для локальної нормотворчості з муніципальних проблем, обмеживши предмет місцевих референдумів лише щодо питань, які знаходяться поза компетенцією місцевого самоврядування в Україні або ж порушують права людини.
Ключові слова: Локальна (муніципальна) демократія, місцевий референдум, предмет місцевого референдуму, законодавче забезпечення предмета місцевих референдумів.

Особливості формування природоохоронних норм в Україні - Грозовський І. М., Шаравара Л. В.

У статті досліджено історичні витоки українського екологічного права та проаналізовано основні етапи розвитку еколого-правових поглядів, внаслідок чого визначаються особливості формування природоохоронних норм в Україні.
Ключові слова: Земля, охорона довкілля, природні ресурси, природокористування, право власності, екологічне право.

Проблемні аспекти легітимності української держави гетьмана П. Скоропадського - Грозовський І. М., Єгоров А. М.

У статті досліджено проблемні аспекти легітимності Української Держави гетьмана П. Скоропадського, проаналізовано відповідні історико-правові матеріали, внаслідок чого отримані результати, що сприятимуть вирішенню ряду теоретичних і практичних завдань у побудові правової держави в Україні.
Ключові слова: Гетьманат, державотворчий процес, українська державність, Українська народна громада.