Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Держава в регулятивній системі глобального світу - Кельдер Т. Л., Грубась В. В.

Статтю присвячено дослідженню еволюції державного регулювання міжнародної економічної діяльності в умовах становлення глобальної регулятивної системи.
Ключові слова: Глобалізація, економічний розвиток, міжнародна економічна діяльність, державне регулювання, транснаціональні корпорації, економічна інтеграція.

Державний фінансовий аудит суб’єктів господарювання як пріоритетний напрям діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби - Пушкарьова О. Ю.

У статті розкрито особливості здійснення органами Державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання, висвітлено основні етапи його проведення та розглянуто найсуттєвіші проблеми, з якими стикаються державні аудитори при втіленні цього виду контролю на практиці.
Ключові слова: Контроль, аудит, державний сектор економіки, фактор ризику, рівень суттєвості, пропозиції.

Роль управлінського обліку в страхових компаніях - Федорищева А. М., Кисляк Н. П.

Розглянуто теоретичні і практичні аспекти організації управлінського обліку в страхових компаніях. З'ясовано мету й завдання управлінського обліку, сутність і класифікацію витрат, організацію калькулювання витрат страховиків. Визначено якість інформації, яку потребують менеджери для здійснення ефективного управління страховою компанією, і роль бухгалтера в її наданні. Акцентовано увагу на прогностичній функції управлінського обліку у формуванні стратегії страховиків.
Ключові слова: Управлінський облік, витрати, класифікація витрат, калькулювання, страхові компанії, управлінські рішення, релевантна інформація, стратегічний управлінський облік.

Особливості розвитку міжбюджетних відносин у контексті зміцнення фінансової бази регіонів - Архірейська Н. В.

У статті обґрунтовано теоретико-методичні підходи до забезпечення ефективного функціонування міжбюджетних відносин. Досліджено шляхи зміцнення фінансової самостійності місцевих бюджетів.
Ключові слова: Міжбюджетні відносини, фінансове вирівнювання місцевих бюджетів, ресурсний потенціал територій, трансферти.

Формування концепції стратегічного управління витратами - Кальєніна Н. В.

Розглянуто основні концепції управління витратами та запропоновано їх комплексне використання для стратегічного управління витратами на підприємствах.
Ключові слова: Управління витратами, чинники, контроль за витратами, вартість, концепція.

Деякі особливості міжнародної міграції висококваліфікованих кадрів - Колесник Ю. В.

Розглянуто особливості міжнародної міграції населення і вплив на неї сучасної науково-технічної революції.
Ключові слова: Міжнародна міграція населення, освітній потенціал.

Проблеми виходу вітчизняних підприємств з економічної кризи на сучасному етапі - Єфімова Л. М.

Викладено методичні основи понять "конкурентоспроможність", "інновація", "інтегральний метод". Описано проблеми суб'єктів господарювання в сучасних умовах та запропоновано шляхи подолання фінансових труднощів при нестабільних економічних умовах.
Ключові слова: Конкурентоспроможність, ефективна діяльність, інновація, нові технології, продуктивність праці, якість продукції.

Чинники впливу на якість підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах - Бурдак І. Г.

Визначено й охарактеризовано чинники впливу на якість підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах.
Ключові слова: Якість підготовки, інтенсифікація навчального процесу, методи навчання.

Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах - Базилевич В. Д.

Досліджено роль і значення фінансового ринку в сучасній економічній системі. Визначено особливості впливу фінансового ринку на розвиток національної економіки. Проаналізовано взаємозв'язок ефективності фінансового ринку та стабільності економіки країни.
Ключові слова: фінансовий ринок, ринкова економіка, реальний сектор економіки, фінансові ресурси.

Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави - Лютий І. О.

Досліджуються теоретичні засади й суперечності реалізації бюджетної політики держави в контексті еволюції системи ринкових відносин та демократизації суспільства.
Ключові слова: бюджетна система, бюджетна політика, бюджетна стратегія.