Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Чим приваблива для інвестора Львівська область?

Здійснено оцінку прямих іноземних інвестицій Львівщини. Визначено чинники привабливості Львівської області для іноземних інвесторів, на основі чого окреслено найбільш привабливі сфери вкладення інвестицій. Встановлено, що основними чинниками, на які інвестор повинен звертати увагу у виборі Львівської області для інвестування, є: значний ресурсний потенціал; дешева та готова до праці робоча сила; значна площа вільної території для розташування підприємств; сприятливе для інвестицій розташування області тощо.
Ключові слова: інвестиції, інвестор, інвестиційна позиція, зовнішньоекономічна діяльність.

Формування ринку земель сільськогосподарського призначення як передумови здійснення підприємництва в аграрній сфері

Розглянуто проблеми формування та функціонування ринку сільськогосподарських земель в Україні. Проаналізовано можливість формування такого виду ринку та перспективи його розвитку в країні. Окремо наголошено на необхідності державного регулювання ринку сільськогосподарських земель в країні. Встановлено, що лише реальний власник землі зможе стати дійсно господарем на ній, а ринок сільськогосподарських земель (контрольований державою) буде об'єктивним механізмом відбору ефективних форм господарювання.
Ключові слова: сільськогосподарські землі, ринок, реформування земельних відносин, державне регулювання.

Перспективні напрямки сімейного бізнесу

Розглянуто роль і місце сільського зеленого туризму в розвитку національної економіки; перспективи розвитку малого туристичного бізнесу в сільській місцевості, проблеми вирішення зайнятості для міського та сільського населення. У світі сільський зелений туризм розглядається як альтернатива сільському господарству за величиною отриманих прибутків.

Фінансова безпека підприємства: місце в системі економічної безпеки та пріоритети посилення на посткризовому етапі розвитку економіки

Розглянуто фінансову безпеку підприємства як рівень його фінансової захищеності та створення необхідних передумов його стійкого зростання. Запропоновано загальну схему процесу організації фінансової безпеки.
Ключові слова: фінансова безпека, фінансові ризики, суб'єкт господарювання.

Інноваційна модернізація вітчизняної економіки: стратегічні орієнтири та механізм їх реалізації

Світовий досвід розвитку передових країн переконує, що динамічне зростання витрат на інноваційні технології забезпечує нарощування й утримування ними конкурентоспроможного потенціалу.
Відновлення економічного зростання, про яке так бідкаються у владних структурах та безпосередньо у виробничих колах, нині неможливі без активного опанування інноваційного шляху розвитку.

Необхідність і проблеми формування інформаційного ринку: глобалізаційний вимір

У статті з теоретичних позицій аналізуються процеси та проблеми формування інформаційного суспільства, інформаційного ринку в глобалізаційному вимірі, також розглядається ситуація з формуванням економіки знань (К-суспільства) в Україні.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційний ринок, К-суспільство, інформаційно-інноваційна сфера.

Сучасна концепція маркетингу та економічна криза

У статті на основі аналізу попередніх маркетингових концепцій виявлено тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу відносин та визначено її роль в умовах економічної кризи.
Ключові слова: концепція маркетингу, маркетинг відносин, маркетинг споживача.

Критерії вибору показників фінансових планів для основних видів фінансового планування

Статтю присвячено визначенню показників фінансових планів. Здійснено деталізацію показників фінансових планів за видами фінансового планування.
Ключові слова: довгострокове фінансове планування, середньострокове фінансове планування, короткострокове фінансове планування, фінансовий план.

Управління вартістю інтелектуального капіталу: теорія і практика

У статті узагальнено наукові підходи до визначення поняття «інтелектуальний капітал». Досліджено теоретико-методичні особливості формування та використання інтелектуального капіталу. Запропоновано заходи з удосконалення корпоративних систем управління інтелектуальним капіталом.
Ключові слова: управління вартістю компанії, вартість інтелектуального капіталу, фінансовий менеджмент.

Визначення та принципи цінової політики України

У статті запропоновано удосконалене поняття цінової політики держави, яке враховує точки зору сучасних науковців-економістів. З'ясовано роль державного втручання в процеси ціноутворення шляхом створення відповідної цінової політики. Підкреслено необхідність розробки державної цінової політики з відмовою від орієнтації на світові ціни у внутрішньому ціноутворенні та визначено принципи цінової політики в умовах кризи.
Ключові слова: державна цінова політика, вільні ціни, державна дисципліна цін, система органів ціноутворення, політика лібералізму, світові ціни.