Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Планування та прогнозування витрат на підприємствах металургійної галузі - Лищенко О. Г.

Розглянуто основні підходи до планування та прогнозування витрат на підприємствах металургійної галузі, запропоновано прогнозну модель для металургійного підприємства, що складається з трьох ключових секторів залежно від організаційної побудови підприємства за центрами відповідальності.
Ключові слова: Витрати, планування, прогнозування, підприємства металургійної галузі, інновації.

Regional trade agreements and the world trading system: the question of conformity - Hadj Aissa A., Berezhnaya G.

The last decade has witnessed widespread and rapid formation of regional trading agreements simultaneously to the growing of the trade liberalisation and the establishment of the World trade organization. This rapid spread of RTAs is surely the most important recent development in the world trading system. This is now an important challenge to the world trading system, particularly when RTAs continue to proliferate as progress on the Doha round has slowed.
It is not clear why states constitute preferential economic blocs when they belong to a multilateral system in which the norm of nondiscrimination in trade is the cornerstone, while RTAs violate obviously this norm.
This paper will first outline briefly the history and the economic theory of RTAs and treatment of RTAs in the WTO/GATT. It will then discuss the question of compatibility between WTO rules and the exigencies of RTAs.
Key words: Economic blocks, international trade, most-favored-nation (MFN), multilateralism, regionalism, regional trade agreements (RTAs), world trade system.

Вади та суперечності політики державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів - Іванченко О. В.

Виділено та проаналізовано основні напрями формування державної регіональної політики в Україні. З'ясовано підходи щодо напрямів подальшого розвитку територій.
Ключові слова: Суперечності, державна регіональна політика, розвиток територій, економіка регіонів.

Земельні ресурси як об’єкт державного управління - Ботезат О. П.

Визначено підстави державного управління щодо використання земель. Доведено, що використання земель обов'язково має залишатися під ретельним наглядом держави, а земля - об'єктом державного управління.
Ключові слова: Земельні ресурси, об'єкт державного управління, підстави державного управління.

Реформування змісту освіти як пріоритет державної освітньої політики - Козарь Т. П.

Розкрито значення категорії "зміст освіти, визначено структуру змісту освіти, розглянуто пріоритети розвитку сучасного освітнього процесу.
Ключові слова: Зміст освіти, мета освітньої системи, державна освітня політика, реформування змісту освіти.

Бюджетний механізм розвитку депресивних регіонів - Єрошкіна О. О.

Виявлено розходження в характері економічних проблем, з якими зіштовхуються ті або інші регіони, розкрито різні підходи до їх подолання.
Ключові слова: Депресивні регіони, соціально-економічний розвиток регіону, бюджетний механізм.

Державне управління в інформаційному просторі - Степанов В. Ю.

Досліджено проблеми сучасного стану державного управління в інформаційному просторі. Виявлено, що для формування єдиного інформаційного простору необхідна цілеспрямована інформаційна політика держави.
Ключові слова: Державне управління, інформаційний простір, стратегія, інформаційна політика.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у історії кримінального законодавства України - Дащенко О. В.

Статтю присвячено огляду розвитку умовно-дострокового звільнення від відбування покарання неповнолітніх (точніше -за злочин, вчинений у неповнолітньому віці) у вітчизняному законодавстві. Відзначено початкові етапи існування цього інституту (законодавство Російської та Австро-угорської імперій кінця ХІХ - початок ХХ радянське кримінальне законодавство 20-х -60 р.р., механізм створення та застосування.
Ключові слова: Інститут умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, особливості відповідальності неповнолітніх, Російське імперське законодавство, Австро-угорська імперія, Народний Секретаріат України, Декрет, Указ Президії Верховної Ради СРСР, реформування законодавства.

Ознаки насильницької злочинності - Кулик Л. М.

Доповідь присвячена проблемі окреслення ознак насильницької злочинності через призму аналізу понять "насильство" та "агресія", що, на думку автора, сприяє більш повному розумінню такого складного соціально-правового явища, як насильницька злочинність.
Ключові слова: Насильство, агресія, насильницький злочин, насильницька злочинність.

Концептуальне бачення сучасної кримінологічної ситуації в Україні та шляхів актуалізації кримінології в українському суспільстві - Закалюк А. П.

Статтю присвячено аналізу сучасної кримінологічної ситуації в Україні та шляхів актуалізації кримінології в українському суспільстві.
Ключові слова: Злочинність, кримінологічна ситуація, кримінологія, профілактика.