Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Деякі кримінологічні аспекти щодо протидії корупції - Плужнік О. І.

Стаття присвячена розгляду окремих кримінологічних аспектів щодо протидії корупції. Автором визначається поняття корупції. Розкриваються форми та види корупції. Характеризуються причини та наслідки корупції. Пропонована стаття є формою аналізу вже наявних знань з низки питань цієї проблеми. За результатами дослідження та висновків даються пропозиції.
Ключові слова: Корупція, корупційне діяння, держава, правопорушення.

Методологическая основа исследования домохозяйств - Можайкина Н. В.

В статье рассматриваются проблемы становления современного представления о категории «домохозяйство» и обосновывается методологическая основа ее исследования. Предложен комплексный методологический подход на основе синтеза подходов мировоззренческого поля философии хозяйства, институциональной теории, социальной экономики и экономической социологии.

Економічна роль державного фінансового контролю - Діденко С. О., Діденко Є. В.

У статті розглянуто економічну роль державного фінансового контролю у забезпеченні сталих темпів розвитку національної економіки.

Зарубіжний досвід фінансового регулювання розвитку регіону - Журавель В. В.

Розглянуто зарубіжний досвід на прикладі таких зарубіжних держав, як Литва, Польща, Франція, Англія, Сполучені Штати Америки, Великобританія та інші країни, з якого деякі елементи Україна може втілити у сферу місцевих фінансів з урахуванням національних особливостей.

Преимущества интеграции Украины в фондовый рынок Лондона - Сидоров В. И., Непрядкина Н. В.

Статья посвящена определению готовности Украины к интеграционным биржевым процессам, выявлению возможных вариантов интеграции и определению преимуществ выхода на фондовый рынок Лондона как мирового финансового центра.

Сутність і функції технологічного парку як об'єкта інноваційної інфраструктури - Дерид І. О.

Стаття присвячена проблемі побудови розвиненої інноваційної інфраструктури. Інноваційна інфраструктура є своєрідним мостом між результатами наукових досліджень і ринком, державою і бізнесом. В роботі аналізуються такі суб'єкти інноваційної інфраструктури, як технологічні парки.

Консалтингові ресурси як складник інноваційного потенціалу економіки - Марченко О. С.

Розкрито сутність і роль консалтингових ресурсів в інноваційному розвитку економіки, забезпеченні ефективного функціонування національних інноваційних систем, активізації інноваційної діяльності господарюючих суб'єктів. Обґрунтовано, що консалтингові ресурси є складниками ресурсного, результативного і внутрішнього рівнів інноваційного потенціалу економіки.

Економічний простір в системі категорій інституційної архітектоніки - Логвиненко О. О.

Визначено зміст економічного простору як категорії інституційної архітектоніки. Розкрито сутність інституціоналізації економічного простору. Систематизовано та класифіковано рівні та форми просторової організації економічної системи за критеріями просторової та просторово-часової визначеності.
Ключові слова: економічний простір, інституціоналізація економічного простору, регіон, центр, провінція, периферія.

Особенности взаимосвязи производства и потребления в современных условиях: эколого-экономический аспект - Демченко Н. В.

Статья посвящена анализу нарушения классической взаимосвязи современного производства и потребления, выявлению категорий продукции, потребление которой отражается на показателях общественного воспроизводства и развития и экологического благополучия, в частности. В работе определен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и контроль сложившейся на потребительском рынке ситуации.

Вклад А.Маршалла в развитие экономической науки - Ким М. Н.

Данная статья представляет собой попытку охарактеризовать тот вклад, который внес в развитие экономической науки английский экономист Альфред Маршалл. Будучи представителем второй волны «маржиналистской революции», ученый, тем не менее, внес в учение австрийской школы весомые изменения, тем самым выработав новую концепцию, которая получила название «неоклассической политэкономии». В его основном научном труде, известном как «Принципы экономической науки», изложены основы его теории.