Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Пути повышения конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации - Давыдова М. Д.

В статье рассматриваются пути повышения конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации. Особое внимание уделяется факторам, имеющим наибольшее влияние на повышение конкурентоспособности предприятия с учётом особенностей современного рынка.

Платіжний баланс в системі українсько-білоруських економічних відносин - Журавльов О. В.

В статті проведено аналіз динаміки двосторонніх відносин України з Республікою Беларусь за умов глобалізації світової економіки та періоду світової фінансової кризи. Розкрито зміст поняття двостороннього платіжного балансу України з Республікою Беларусь, зроблений теоретичний аналіз та виявлені пріоритети основних позицій двостороннього платіжного балансу, визначені тенденції подальшого розвитку українсько-білоруських відносин. Окреслені передумови сучасного стану торговельно-економічного співробітництва та побудована модель його подальшого розвитку.

Щодо концепції спільного простору ПДВ - Поліванцев А. С.

У статті здійснюється теоретичне узагальнення вітчизняної та зарубіжної практики державного адміністрування податку на додану вартість та його вплив на здійснення експортно-імпортних операцій за участю українських та російських контрагентів. Авторами розроблена модель єдиного простору нарахування ПДВ в межах адміністративної території України та Росії.

Світовий фінансовий ринок: тенденції та закономірності розвитку його банківської складової в умовах світової фінансової кризи - Волкова Ю. Г.

В статті проведено аналіз стану світового фінансового ринку та динаміки зростання його банківської складової. Розкриваються основні поняття світової банківської системи. Особлива увага приділена подоланню негативних наслідків світової фінансової кризи та розроблено декілька рекомендацій щодо запобігання кризових процесів в банківському секторі.

Організація складних інтеграційних форм сумісної виробничогосподарської діяльності та забезпечення їх функціонування - Демидова О. С.

У статті розглядаються трансформаційні процеси у корпоративному секторі економіки. Розглянуто фактори, що впливають на напрям розвитку корпорацій. Запропоновано шляхи оздоровлення та стабілізації вітчизняної економіки.

Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні - Чугунов І. Я., Суріна О. В.

На території Полтавської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Таврійської губерній з 1870 р. діяла "Пенсійна каса народних вчителів і вчительок", досвід якої було узагальнено Д. Є. Любченком - автором підручника з пенсійної справи у Москві 1913 р. В Україні в 1897 р. функціонували попередники нинішніх недержавних пенсійних фондів - понад 200 пенсійних і страхових кас, зокрема ощадно-емеритальна каса службовців товариства пароплавства по Дніпру. В таких касах у 1911 р. налічувалося 100 тис. учасників, пенсійні активи цих кас становили значну суму -8,5 млн руб.

Основні напрямки вдосконалення нагляду та управління банківськими ризиками - Олексійчук М. В.

В умовах світової фінансової кризи, яка охопила банківський сектор більшості країн світу, винятково важливого значення набуває дослідження умов і причин виникнення кредитних і ринкових ризиків, а також обґрунтування основних завдань органів регулювання і нагляду з метою уникнення або управління такими ризиками. Удосконалення систем нагляду та управління ризиками є запорукою забезпечення стабільного та ефективного функціонування всієї банківської системи.

Адміністративна юстиція як складова адміністративно-правового захисту прав і свобод людини та громадянина - Курінний Є. В.

Статтю присвячено адміністративній юстиції як складової адміністративно-правового захисту прав і свобод людини та громадянина.
Ключові слова: Адміністративна юстиція, адміністративно-правовий захист, юридична техніка, адміністративно-позитивне судочинство.

Про форми кримінальної відповідальності - Колб О. Г., Журавська З. В.

У статті мова ведеться про необхідність визнання на теоретичному рівні ще однієї форми кримінальної відповідальності - звільнення від кримінальної відповідальності (розділ ІХ Загальної частини Кримінального Кодексу (далі - КК) України).
Ключові слова: Кримінальна відповідальність, підстави кримінальної відповідальності, кримінально-правові відносини, форми кримінальної відповідальності.

Щодо видів насильницьких злочинів - Храмцов О. М.

Стаття присвячена аналізу основних кримінологічних класифікацій насильницьких злочинів. Вони здійснюються за різними кримінологічними ознаками цих злочинів. Автором надається власна класифікація насильницьких злочинів. Вона, як і інші, має теоретичне та практичне значення і повинна бути урахована при розробці конкретних заходів запобігання насильницької злочинності.
Ключові слова: Насильницький злочин, кримінологічна класифікація, запобігання злочинності.