Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Вплив системи оподаткування доходів фізичних осіб на формування інвестиційних ресурсів держави - Чуркіна І. Є.

У сучасних умовах ринкового господарювання одним з основних показників розвитку економіки будь-якої країни є темпи приросту інвестицій в основний капітал. Останніми роками в Україні цей показник мав тенденцію до різкого скорочення з 31,3 і 28,0 % у 2003 і 2004 рр. до 1,9 % - у 2005 р. Ситуацію вдалося дещо стабілізувати в 2006 р. й довести значення вказаного показника до 19,0 %. Однак криза, що виникла у середині 2008 р., поставила під загрозу реалізацію більшості інвестиційних проектів як в Україні, так і в усьому світі. Сьогодні вже відбувається жорстка конкурентна боротьба між державами саме за такий вид ресурсів, як інвестиції.

Інтелектуальна власність: проблеми охорони за кримінальним законодавством України та Російської Федерації - Харченко В. Б.

В статті аналізуються проблеми сучасного стану охорони права інтелектуальної власності кримінальним законодавством України та Російської Федерації, пропонуються шляхи їх вирішення.

Історія розвитку біржового механізму фінансового ринку України - Бесєдін Є. І.

У статті досліджена історія формування та розвитку біржового механізму, розглянуто основні історичні етапи його формування. Наголошено на тому, що сучасний стан біржового механізму є недосконалим. Визначено заходи щодо розвитку біржового механізму на сучасному етапі.

Взаимосвязь институциональной среды и институциональной конкуренции - Носова Т. Ю.

Рассмотрены основные подходы изучения конкуренции, раскрыта сущность институциональной конкуренции на основе использования критерия степени развития и характера функционирования институтов. Проанализирована взаимосвязь и взаимозависимость институциональной конкуренции и институциональной среды.

Пріоритети державного податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні - Білюк А. В.

У статті автором досліджуються особливості інноваційних процесів розвитку економіки держави, основні напрями державного стимулювання інновацій, ефективність інструментів податкового впливу на інноваційну сферу.

Роль корпораций в экономике - Остришко Е. Н.

В статье рассмотрена корпорация как организационно-правовая форма крупного бизнеса; выделены типы корпораций, существующие в международной практике, а также сформулированы основные тенденции развития корпораций в современных условиях.

Формування корпоративних структур та їх роль у стійкому функціонуванні національної економічної системи - Журавель В. В.

У статті розглянуті способи, методи і механізми функціонування трансформаційної економічної системи. Здійснено порівняльний аналіз шляхів та способів формування корпоративних структур відповідно до типу економічних систем, та їх вплив у на національну економічну систему.

Основні тенденції формування та розвитку моделі корпоративного управління в Україні - Шкодін Я. В.

У статті розглянуто тенденції формування та розвитку моделі корпоративного управління в України, визначено ключові проблеми та шляхи їх подолання.

Критика давньокитайської цивілізації та погляди щодо суспільного буття: даосизм та китайський буддизм - Михайлов В. С.

У статті критично розглянуті і проаналізовані погляди щодо соціального буття і місця в ньому особистості з позицій уявлень послідовників двох відомих шкіл давньокитайської філософії - даосизму та чань-буддизму.

Міжетнічний конфлікт як соціально-політичне явище: теоретичний аналіз - Ларченко М. Л.

Стаття є комплексним дослідженням феномену міжетнічного конфлікту як складової сучасних політичних процесів, особливостей його конституювання, функціонування та розвитку в межах багатонародної країни. У роботі обґрунтовано теоретико-методологічні засади етноконфліктологічних позицій сучасних дослідників, виявлено джерельні етноісторичні та соціально-політичні фактори виникнення і конституювання міжетнічного конфлікту.