Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Ліберально-етичний пафос соціолоігзму Е. Дюркгейм - Крижанівська О. П.

Праця Е.Дюркгейма «Метод соціології» за стилем написання і характером викладення концептуальних положень віднесена до жанру маніфесту. Ліберально-етичний пафос засад соціологізму, сформульованих в ній, виражений в принципах раціоналізму, вільного розвитку та реформізму, ідеях класового миру, загальної згоди та соціальної солідарності, вимогах дієвого захисту індивідів від надмірного контролю з боку держави як колективного органу, що думає і діє за все суспільство загалом, етиці чесного неупередженого знання, звільненого від будь-яких політичних, релігійних, метафізичних та ін. впливів.

Вантажний митний комплекс як важливий елемент митної інфраструктури - Співак І. В.

Стаття має на меті розкрити сутність вантажного митного комплексу як елемента митної інфраструктури, його складові, основні завдання та функції, визначити місце державного підприємства „Український вантажний комплекс", ґрунтуючись на нормах митного законодавства України та міжнародно-правових нормах.

Олексій Анциферов: життєвий шлях і внесок у розвиток фінансової науки - Юхименко П. І., Бойко С. В.

Розглянуто життєвий шлях російсько-українського економіста, статиста, юриста, державного діяча Олексія Анциферова, особливу увагу приділено рокам його роботи в Харківському університеті. Визначено наукові інтереси вченого, що пов'язані із кредитною кооперацією, та його внесок у розвиток фінансової науки.

Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування - Міщенко С.В.

Висвітлено проблеми підтримки ліквідності банківської системи в умовах фінансової кризи на основі використання нових механізмів рефінансування банків.

Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства - Карпенко Г. В., Данькевич А. П.

Статтю присвячено дослідженню основних проблем нормативно-правового забезпечення ефективного корпоративного управління в Україні, зокрема підвищенню рівня захисту прав акціонерів та достовірності і прозорості подання й розкриття акціонерними товариствами інформації щодо їхньої діяльності.

Економетричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва - Падалка B. M., Красноступ Н. І., Крапивка В. І.

Статистична база річних обсягів доходів бюджету м. Києва є недостатньою для побудови економетричних моделей. Тому для економетричного прогнозування річних обсягів доходів використовуються місячні суми надходжень. Однак ці дані мають високий рівень коливань, що негативно впливає на якість одержуваних моделей, а отже, і прогнозних оцінок. Аби зарадити цьому, вдаються до згладжування: заміняють вихідні дані їх функціональними відповідниками з меншим рівнем коливань, на яких і будуються моделі. Авторами пропонується спосіб згладжування шляхом уведення фіктивної сезонної нерівномірності; наводяться результати апробації при підготовці проекту бюджету м. Києва на 2007рік.

Формування та реалізація соціальної політики держави по підвищенню доходів, рівня життя та захисту населення - Халецька А. А.

У статті автором позначені проблеми щодо формування державної політики соціального захисту населення. Представлено напрями реалізації соціальної політики в Україні.

Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні - Филюк Г. М.

Розглянуто вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні. Обґрунтовуються пропозиції щодо підвищення ефективності державного регулювання інтенсивності конкуренції на внутрішньому ринку.

Інвестиційний клімат в Україні - Детюк Т. Г.

У статті досліджено проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

Проблемні аспекти нормативно-правового регулювання відносин позики - Закревський А. С., Кравченко Л. М., Горбатюк В. І.

У теорії держави і права регулятором будь-яких відносин є закон, що являє собою загальнообов'язкові правила поведінки, відображені в актах законодавства. Чітке розмежування сфер дії актів законодавства забезпечує регламентацію відносин у суспільстві та можливість застосування санкцій до суб'єктів, які порушили їхні вимоги.
Тому при застосуванні норм законодавства, що регулюють сферу правових відносин, які виникають під час укладення, виконання, припинення договорів позики, постає ряд спірних моментів через сфери дії вказаних законодавчих актів. Унаслідок труднощів у розмежуванні сфер дії актів законодавства є можливість використання їхніх положень крізь призму інтересів суб'єкта застосування.