Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд - Галушка З. І.

Вивчаються умови та причини зміни ролі держави в економіці. Аналізується концепція ролі держави як суб'єкта ринкових відносин, який має свої специфічні потреби та інтереси й несе відповідальність за ефективний розвиток суспільства. Наголошується необхідність використання соціосинегетичного підходу для аналізу сучасного суспільства та його організаційної культури.

Розвиток системи державного капітального інвестування в Україні - Запатріна І. В.

Розглянуто поточний стан і визначено основні засади розбудови системи державного капітального інвестування в Україні, зокрема, щодо формування Національної стратегії капітальних інвестицій і фінансових механізмів її реалізації, включаючи бюджетні механізми. Визначено шляхи й напрями вдосконалення тарифної політики, доцільність запровадження податкових стимулів для певних видів діяльності, основні засади розвитку системи бюджетної підтримки державних капітальних інвестицій у межах розвитку публічно-приватного партнерства тощо.

Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи - Федоренко В. Г.

Проаналізовано стан ринку праці України в сучасних умовах під впливом світової економічної кризи, визначено причини його незадовільного стану та запропоновано заходи щодо подолання кризи.

Територіальна структура господарства і розселення населення: ретроспектива і сучасні реалії - Нагірна В. П.

Розглядаються питання формування територіальної структури господарства і розселення населення. Викладено теоретичні основи її формування, висвітлені основні напрямки дослідження територіальної структури українськими вченими. Виділено точкові, вузлові, локальні і регіональні елементи територіальної структури. Показано нове позиціонування територіальної структури в умовах ринкової економіки і глобалізації суспільного розвитку.

Інструменти екологічної політики та їх вплив на рекреаційне природокористування - Гаман П. І.

Вивчено вітчизняний та зарубіжний досвід застосування економічних інструментів для стимулювання ефективного використання природних рекреаційних ресурсів.

Методологія державного раціоналізму в управлінні вугільною галуззю - Фесенко І. А.

Розвиток науково-технічного прогресу, розвиток суспільства, урбанізація та глобалізація, підвищення ролі людського фактора у житті суспільства, а також розпочатий перехід до постіндустріального суспільства потребують відступу від утилітарного розуміння та оцінки ефективності державних управлінських рішень щодо вугільної та інших галузей економіки. Еволюція світової економіки й економічних відносин веде до того, що все менша частина минулої та живої праці на кожному конкретному підприємстві відображає суспільні витрати на вироблення продукції на цьому підприємстві.

Стан вугільної галузі в сучасний період - Середа Л. О.

У сучасних умовах розвитку світового енергетичного ринку енергетика України завжди була базовою галуззю та нині залишається основою національної економіки й важливим фактором її розвитку.
Безперечно, від стійкої роботи та сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу сьогодні залежить майбутнє нашої країни. Для забезпечення стабільного економічного розвитку енергетичної галузі вкрай необхідна розробка певних програм, кардинальних реформ, визначення основних напрямів розвитку, спрямованих на постійний розвиток паливно-енергетичного комплексу.

Грошово-кредитні системи країн Європейського союзу - Кодацький В. П.

Проаналізовано закордонний досвід функціонування грошово-кредитної системи, а зокрема досвід країн європейського союзу (Великобританії, Фінляндії, Франції), можливості використання його на Україні.

Деякі проблеми методології спадкування - Печений О.

Розкрито еволюцію методології спадкування, визначено основні методологічні підходи, за допомогою яких здійснювалося реформування і які покладені в основу положень Книги VI ЦК, визначено відмінність радянської та ринкової систем спадкування.

До питання класифікації адміністративно-правових режимів - Бєлєвцева В.

Розглянуто адміністративно-правові режими як своєрідну складову і необхідну умову життєдіяльності суспільства. Визначено особливості адміністративно-правові режимів та проведено їх класифікацію.