Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Фактори та критерії конкурентоспроможності вищих навчальних закладів у сучасних умовах ринкових відносин

В статті запропоновані критерії оцінки конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, визначено фактори, що впливають на рівень їх конкурентоспроможності.
Ключові слова: рівень конкурентоспроможності, ринкові відносини, вища школа.

Современная европейская социологическая мысль: ориентиры и тенденции

Библиография исследователей истории и состояния современной социологической теории обогатилась еще одним пособием, которое, уверен, станет настольной книгой преподавателей соответствующих курсов, интересующихся новейшими процессами в этой сфере.

Щодо можливості недієздатної фізичної особи бути гестором

Ключові слова: самозахист, дієздатність, юридичний вчинок, гестор, домінус

Здійснення особою самозахисту досить тривалий час було предметом дослідження у галузі кримінального права, де традиційно виділяли два його способи - необхідну оборону та крайню необхідність. У цивільному праві, як правило, обмежувалися розглядом питань, пов'язаних із відшкодуванням шкоди, завданої особою при здійсненні самозахисту або при перевищенні його меж.

Безробіття та зайнятість населення: правові засади регулювання

Ключові слова: безробіття, сучасне суспільство

Метою даної статті є проведення наукового дослідження безробіття та зайнятості, їх співіснування в одному суспільно-політичному просторі. Задля досягнення поставленої мети шляхом аналізу діючого законодавства та наукової думки слід визначитись з розмежуванням офіційного й неофіційного статусів безробітних, з'ясувати підтримку держави даної категорії населення, дослідити існуючі методи визначення чисельності безробітних.

Доцільність передбачення кримінальної відповідальності за сприяння стійким злочинним об’єднанням

Ключові слова: сприяння, злочинна організація, банда, терористична група, терористична організація

Як в Україні, так й у інших державах проблемі протидії організованій злочинності з боку держави та суспільства приділяється значна увага. Однак, не зважаючи на значну наукову розробку проблеми організованої злочинності, залишається чимало кримінально-правових та кримінологічних аспектів протидії даному виду злочинності, що вимагають подальшого наукового дослідження. Зокрема, сьогодні практично ігнорується науковцями проблема запобігання сприянню учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Ґенеза соціальних конфліктів у перші роки радянської влади

Ключові слова: соціальний конфлікт, суб 'єкти соціального конфлікту

Проблемою даного дослідження є питання походження причини виникнення і форми прояву соціальних конфліктів у перші роки становлення радянської влади. Вияснення цих питань потрібно для науково-теоретичного усвідомлення і практичного застосування вирішення соціальних конфліктів сьогодення. Умови, в яких формуються ринкові відносини в Україні і становлення радянської влади, однотипові.

Поняття та структура податкового спору як виду правового спору

Ключові слова: податковий спір, правовий спір, податкові правовідносини, податкове законодавство, структура податкового спору

В українській науці фінансового права категорія «податковий спір» ще не отримала необхідного концептуального осмислення як самостійна наукова проблема. В умовах реформування податкового законодавства зазначена проблема набуває ще більшої актуальності та потребує фундаментальних досліджень. Сучасний стан досліджень правової природи податкового спору не є адекватним тому значенню, яке має цей правовий засіб у правовій системі України.

Соціальні права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні

Ключові слова: гарантії, соціальні права, материнство, медична допомога, охорона здоров'я

У ст.3 Конституції України проголошується: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави».

Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації

Ключові слова: публічна адміністрація, органи виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самоврядування, властивості публічної адміністрації, принципи публічної адміністрації

Сьогодні поняття «публічна адміністрація» досить часто зустрічається у нормативно-правових актах України та працях деяких науковців, але, на жаль, у сучасній науці не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття. Зазначена обставина актуалізує необхідність поглиблення наукових досліджень поняття публічної адміністрації, її сутності та особливостей виявлення цієї сутності в конкретних умовах сучасної України.

Деякі проблеми правового регулювання трудових відносин працівників державного сектору економіки

Ключові слова: трудові правовідносини, право на працю, працівник бюджетноїсфери,трудовий договір, сумісництво

Основним законодавчим актом, що регулює трудові відносини в Україні, є Кодекс законів про працю, прийнятий ще за часів радянської влади. Незважаючи на внесені до нього численні зміни та доповнення, він не відповідає реаліям сьогодення та потребує не вдосконалення, а прийняття нового Трудового кодексу України (далі - ТК України).