Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Автоматизовані облікові системи як інструмент гарантування економічної безпеки підприємства

Уточнено поняття економічної безпеки підприємства. Розглянуто підходи до вирішення проблем гарантування економічної безпеки на підприємстві засобами автоматизованих облікових систем.
Ключові слова: економічна безпека, автоматизовані облікові системи, система гарантування економічної безпеки.

Фактори вибору типу та параметрів систем поточного контролювання на підприємстві

Досліджено вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на підприємство. Виокремлено та розглянуто фактори впливу на формування та вибір систем поточного контролювання. Охарактеризовано вплив кожного з факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на формування систем поточного контролювання.
Ключові слова: контроль, система поточного контролювання, фактори внутрішнього середовища, фактори зовнішнього середовища.

Механізм впливу ПДВ на фінансово-господарську діяльність суб'єктів підприємництва

Розглянуто різні аспекти впливу ПДВ на фінансові результати та фінансовий стан підприємств-платників через оцінку загального механізму впливу. Обґрунтовано необхідність удосконалення процесу сплати ПДВ та розроблено пропозиції щодо зменшення негативних наслідків впливу цього податку на його платників.
Ключові слова: податок на додану вартість, фінансово-господарська діяльність суб'єктів підприємництва, механізм впливу ПДВ, відшкодування ПДВ.

Основні тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості в Україні

Проаналізовано основні тенденції функціонування молокопереробної галузі. Визначено можливі перспективи розвитку молокопереробних підприємств, які дадуть змогу вітчизняним виробникам молокопереробної галузі забезпечити якісною продукцією населення України та здійснити вихід на зовнішні європейські ринки.
Ключові слова: молокопереробна галузь, агропромисловий комплекс, тенденції та перспективи розвитку.

Орендні земельні відносини в аграрному секторі економіки та напрями їх удосконалення

Розглянуто напрями вирішення проблем оренди сільськогосподарських земель в Україні. Обґрунтовано необхідність прийняття низки змін до законів України.
Ключові слова: ринок сільськогосподарських земель, оренда, державне регулювання.

Облік і контроль витрат, калькулювання собівартості послуг: проблеми та напрями їх вирішення

Розглянуто особливості діяльності санаторно-курортних установ та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку і контролю витрат. Звернено увагу на стан проблем, наявних у сучасних умовах господарювання. Запропоновано напрями вирішення проблем обліку та контролю санаторно-курортних установ.
Ключові слова: облік, контроль, витрати, санаторій

Загальні підходи до міжнародного медичного страхування в окремих країнах

Охарактеризовано загальні підходи до медичного страхування, зарубіжний досвід у цій галузі та вплив держави на розвиток медичного страхування.
Ключові слова: страхування, медичне страхування, особисте страхування, страховий захист, медичні послуги.

Еволюція податкової системи України: етапи, особливості та вплив на економічний розвиток держави

Досліджено еволюцію податкової системи України, починаючи з часів Київської Русі і завершуючи сьогоденням, розглянуто її особливості на кожному етапі та проаналізовано вплив на економічний розвиток держави, виокремлено недоліки податкової системи України на різних етапах розвитку.
Ключові слова: податки, податкова система.

Основні стратегічні цілі та завдання податкової політики у сфері малого бізнесу

Досліджено та визначено головні вимоги до податкової політики щодо малого підприємництва, як складової частини державної політики сприяння розвитку бізнесу в Україні. Подано пропозиції щодо усунення недоліків, що існують у спрощених режимах оподаткування малого підприємництва.
Ключові слова: податкова політика, спрощені режими оподаткування, мале підприємництво.

Використання трудового потенціалу студентів як один із шляхів підвищення професійного рівня молодих спеціалістів - Н. М. Заярна, С. Б. Краєвський

Розглянуто та обґрунтовано необхідність і методи підвищення рівня фахової підготовки студентів шляхом залучення їхнього трудового потенціалу до трудової діяльності, оскільки стратегічний розвиток кожного підприємства і держави загалом значною мірою залежить від професійної підготовки молодих спеціалістів.
Ключові слова: трудовий потенціал, професійна трудова діяльність, примусове і добровільне стажування.