Теоретичне осмислення нового етапу в Тайвансько-Китайських відносинах

У статті подано аналіз поточного періоду тайвансько-китайських відносин. Показано, що концепція «балансування-підкорення», розроблена Стівеном Волтом, є недостатньо адекватною для аналізу тайвансько-китайських взаємин, оскільки теперішня політика Тайваню щодо Китаю виходить за межі дихотомії «балансування-підкорення» і містить у собі елементи обох стратегій. Автор застосовує альтернативну концепцію хеджування, щоб показати причини та мотиви нової політики Тайваню стосовно Китаю.

"Естетизація політики": актуальність проблеми співвідношення естетичного й політичного

Статтю присвячено дослідженню тези Вальтера Беньяміна про «естетизацію політики». Ключовим завданням автора є виокремити тактики естетизації політики за фашизму та проаналізувати їх актуальність для розуміння та здійснення сучасної політики.

Марксизм Маркса у сприйнятті Реймона Арона

Р. Арон вважається одним з кращих знавців інтелектуальної спадщини К. Маркса. Його найвлуч-нішою характеристикою останнього як мислителя є епітети «дволикий та невичерпний», які акцентують величезний, але неоднозначний внесок К. Маркса як у суспільні науки, так і у історичний розвиток людства.

Генезис смислового поля суб’єктивного фактора в історії суспільної думки - Коробко І. В.

Здійснено спробу прослідкувати в історії суспільної думки винекнення та розвиток смислового поля субєктивного фактора на прикладі соціально-філософських думок Платона, Т. Гоббса, Г. Гегеля.

Аргументація євроатлантичного курсу України: “за” та “проти” - Степаненко С. В.

Розглянуто питання доцільності євроатлантичного та євроінтеграційного вибору України. Проаналізовано аргументи "за" та "проти" проведення такої політики на державному рівні та ставлення населення до цієї проблематики.

Міжетнічний конфлікт як соціально-політичне явище: теоретичний аналіз - Ларченко М. Л.

Стаття є комплексним дослідженням феномену міжетнічного конфлікту як складової сучасних політичних процесів, особливостей його конституювання, функціонування та розвитку в межах багатонародної країни. У роботі обґрунтовано теоретико-методологічні засади етноконфліктологічних позицій сучасних дослідників, виявлено джерельні етноісторичні та соціально-політичні фактори виникнення і конституювання міжетнічного конфлікту.