Поняття та структура податкового спору як виду правового спору

Ключові слова: податковий спір, правовий спір, податкові правовідносини, податкове законодавство, структура податкового спору

В українській науці фінансового права категорія «податковий спір» ще не отримала необхідного концептуального осмислення як самостійна наукова проблема. В умовах реформування податкового законодавства зазначена проблема набуває ще більшої актуальності та потребує фундаментальних досліджень. Сучасний стан досліджень правової природи податкового спору не є адекватним тому значенню, яке має цей правовий засіб у правовій системі України.

Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації

Ключові слова: публічна адміністрація, органи виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самоврядування, властивості публічної адміністрації, принципи публічної адміністрації

Сьогодні поняття «публічна адміністрація» досить часто зустрічається у нормативно-правових актах України та працях деяких науковців, але, на жаль, у сучасній науці не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття. Зазначена обставина актуалізує необхідність поглиблення наукових досліджень поняття публічної адміністрації, її сутності та особливостей виявлення цієї сутності в конкретних умовах сучасної України.

Деякі проблеми правового регулювання трудових відносин працівників державного сектору економіки

Ключові слова: трудові правовідносини, право на працю, працівник бюджетноїсфери,трудовий договір, сумісництво

Основним законодавчим актом, що регулює трудові відносини в Україні, є Кодекс законів про працю, прийнятий ще за часів радянської влади. Незважаючи на внесені до нього численні зміни та доповнення, він не відповідає реаліям сьогодення та потребує не вдосконалення, а прийняття нового Трудового кодексу України (далі - ТК України).

Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції

Ключові слова: механізм, корупція, запобігання, протидія, боротьба, публічна адміністрація, норма права, елементи

Корупція, що виникла в далекому минулому, супроводжує людство і в наш час, українська спільнота не є виключенням з цього сумного явища. Корупція є унікальним відображенням суспільства. З одного боку, відіграючи роль вкрай негативного явища, вона здійснює вплив на політичну ситуацію, економічні перетворення, ідеологічні формулювання людей, міжнародні відносини тощо, створюючи при цьому своєрідну внутрішню кризу, а з іншого боку вона характеризує трансформаційні процеси, що відбуваються під час державної та суспільної розбудови.

Становлення ідей прав людини у поглядах Петра Могили

Статтю присвячено дослідженню зародження ідей прав людини у вченнях діячів КМА часів становлення (поч. XVII ст.)

Основні підходи до визначення поняття “конституціоналізм” у сучасній науковій думці - Циверенко Г. П.

Статтю присвячено з'ясуванню змісту, особливостей і виокремлення характерних рис українського конституціоналізму. Проаналізовано проблеми теорії виокремлення конституціоналізму як явища.
Ключові слова: Верховенство права, конституціоналізм, Конституція України, принципи конституціоналізму.

Коран і Хадиси Імама Аль-бухарі про ставлення до сиріт та опіку - Анохін О. М.

Розкрито основи відносин опіки в мусульманському праві, особливо на рівні релігійно-правових джерел - Корану і Суни. Описана система приписів спрямована, на захист майна сиріт від несумлінного опікуна та на всебічне примноження їх майна. Особлива увага звертається на захист дівчат-сиріт, які перебувають під опікою своїх опікунів і виступають співвласниками майна.
Ключові слова: Коран, Суни, мусульманська община, опіка, майно.

Предмет місцевого референдуму в Україні: теоретичні та нормопроектні аспекти - Пиняк С. І.

Статтю присвячено актуальним проблемам теорії та практики місцевих референдумів в Україні, зокрема, питанням належного унормування предметів цієї форми локальної демократії на законодавчому рівні. На основі аналізу чинного законодавства про референдуми й огляду існуючих нині законопроектів у цій сфері увага акцентується на нагальній потребі в належному теоретико-методологічному забезпеченні нормо-проектних робіт у галузі референдного права. Пропонується надати територіальним громадам максимальну можливість для локальної нормотворчості з муніципальних проблем, обмеживши предмет місцевих референдумів лише щодо питань, які знаходяться поза компетенцією місцевого самоврядування в Україні або ж порушують права людини.
Ключові слова: Локальна (муніципальна) демократія, місцевий референдум, предмет місцевого референдуму, законодавче забезпечення предмета місцевих референдумів.

Особливості формування природоохоронних норм в Україні - Грозовський І. М., Шаравара Л. В.

У статті досліджено історичні витоки українського екологічного права та проаналізовано основні етапи розвитку еколого-правових поглядів, внаслідок чого визначаються особливості формування природоохоронних норм в Україні.
Ключові слова: Земля, охорона довкілля, природні ресурси, природокористування, право власності, екологічне право.

Проблемні аспекти легітимності української держави гетьмана П. Скоропадського - Грозовський І. М., Єгоров А. М.

У статті досліджено проблемні аспекти легітимності Української Держави гетьмана П. Скоропадського, проаналізовано відповідні історико-правові матеріали, внаслідок чого отримані результати, що сприятимуть вирішенню ряду теоретичних і практичних завдань у побудові правової держави в Україні.
Ключові слова: Гетьманат, державотворчий процес, українська державність, Українська народна громада.