Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Кримінально-процесуальна правосуб’єктність юридичних осіб - Толокольніков С. В.

В статье на основе анализа общеправовых взглядов на способность юридического лица приобретать права и обязанности изучается такая способность в уголовно-процессуальном праве.
Ключові слова: юридична особа, кримінально-процесуальна правосуб'єктність, кримінально-процесуальна правоздатність, кримінально-процесуальна дієздатність.

Особливості реалізації процесуальної правосуб’єктності адміністративного суду - Бутенко В. І.

Досліджено особливості реалізації процесуальної правосуб 'єктності адміністративними судами. Доведено, що особливості процесуальної правосуб 'єктності обумовлюються місцем кожного суб 'єкта в судовому адміністративному процесі. Зауважено, що процесуальна правосуб'єктність адміністративного суду виражається в його компетенції і пов 'язана з юридичними фактами.

До питання класифікації адміністративно-правових режимів - Бєлєвцева В.

Адміністративно-правові режими є своєрідною складовою і необхідною умовою життєдіяльності суспільства, а їх забезпечення має розглядатися як невід'ємна частина управлінських функцій держави. Вони ґрунтуються на загальних принципах, методах та формах державного управління у сфері адміністративно-політичної діяльності, є одним з його основних чинників. Проте мають і свої особливості, що залежать, насамперед, від характеру державних завдань та функцій щодо забезпечення суспільної безпеки, системи компетентних органів, змісту їх режимної діяльності. Саме вказане обумовлює доцільність розгляду даної проблематики як окремого інституту адміністративного права.

Виконавче провадження в структурі цивілістичного процесу - Талан Л.

Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. Один з аспектів проблеми здійснення судової влади і правосуддя — чи належить виконання судових рішень до складу правосуддя, тобто чи означає розгляд судом справи тільки вирішення спору або ще означає і реальне відновлення права в межах виконавчого провадження.
Оскільки термін «правосуддя» використовується при визначенні цивільного і господарського процесів, вважаємо, що проблема співвідношення виконавчого провадження і цивілістичних процесів є єдиною за своєю суттю.

Деякі проблеми методології спадкування - Печений О.

Спадкове право, будучи підгалуззю цивільного, ґрунтується на тій самій джерельній основі, що й останнє. Для нього справедливі всі принципи, правила, морально-етичні важелі, якими керується і цивільне право в цілому. Єдиним є і категорійно-термінологічний апарат. Думається, що на спадкове право більшою мірою впливають сімейні, родинні та інші норми, що склалися в суспільстві. Не випадково, М. В. Гримич, аналізуючи звичаєве цивільне право України XIX — поч. XX ст., відносить такі поширені у спадковому праві категорії, як заповіти, до внутрішньосімейних односторонніх угод [Гримич М. В. Звичаєве право українців XIX - початку XX століття. - К., 2006. - С. 367.]. Звичаї, сімейні і родинні підвалини впливали на спадкове право протягом всього часу його існування, не є винятком у цьому сенсі і спадкове право за Книгою VI ЦК України.

Законодавче забезпечення прав жінки в США другої половини ХХ ст. - Дашковська О.

Багато дослідників правового становища жінки вважають, що державні відомства нездатні забезпечити ефективні зміни у тих структурах влади, де переважають чоловіки. Втім досвід США, навіть за умов ліберально орієнтованої ринкової економіки, свідчить, що державні установи можуть не тільки сприяти змінам, але й ініціювати реформування суспільно-політичних відносин у напрямі впровадження тендерної рівності в американське суспільство.
Послідовна законодавча політика, націлена на створення рівних можливостей для жінок на ринку праці, стимулювала зміни в соціально-економічному просторі та поведінці жінок.

Правове регулювання адміністративних процедур органів місцевого самоврядування - Щерба А. В.

Розглянуто нормативно-правові акти, які регламентують здійснення адміністративних процедур органів місцевого самоврядування та розкрито механізм їх практичної реалізації.

Забезпечення законності в діяльності Антимонопольного комітету України - Джафарова О. В.

Проаналізовано теоретичні та практичні проблеми забезпечення законності в діяльності Антимонопольного комітету України.

Порядок накладення адміністративних стягнень за вчинення правопорушень у сфері телекомунікацій - Леонідова О. О.

Розглянуто правила, принципи та порядок застосування адміністративних стягнень у сфері телекомунікацій.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у історії кримінального законодавства України - Дащенко О. В.

Статтю присвячено огляду розвитку умовно-дострокового звільнення від відбування покарання неповнолітніх (точніше -за злочин, вчинений у неповнолітньому віці) у вітчизняному законодавстві. Відзначено початкові етапи існування цього інституту (законодавство Російської та Австро-угорської імперій кінця ХІХ - початок ХХ радянське кримінальне законодавство 20-х -60 р.р., механізм створення та застосування.
Ключові слова: Інститут умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, особливості відповідальності неповнолітніх, Російське імперське законодавство, Австро-угорська імперія, Народний Секретаріат України, Декрет, Указ Президії Верховної Ради СРСР, реформування законодавства.